Minoritetselever i flertall i 51 av 125 skoler i Oslo

0Shares

Utdanningsetaten i Oslo, som har tall for det aller meste, mangler
oversikt over hvor mange som bruker ordningen med fritt skolevalg. Det er
den enkelte skole som fatter vedtak om hvem som skal få bytte skole. En
ringerunde til rektorer i Oslo viser at antallet som flytter varierer
kraftig.

På Hersleb skole (med 94 prosent minoritetsspråklige elever) i Oslo indre øst
har 30 av 138 elever som skal begynne i 8. trinn søkt seg til andre skoler.

På Holmlia skole har åtte av rundt 130 elever søkt om å få bytte skole i år,
for Gran skole (med 93 prosent minoritetsspråklige elever) har sju elever
søkt seg fra skolen, mens 39 har søkt seg til den.

Mortensrud skole (med 97 prosent minoritetsspråklige elever) har ikke konkrete
tall tilgjengelig, men rektor anslår at 40–50 elever flytter fra og til
skolen årlig, men at antallet elever holder seg stabilt.

Ingen av rektorene kan gi tall om hvor mange av de som flytter til og fra
skolene som har minoritetsspråklig bakgrunn.