Mener dagens ordning gir mer fleksibilitet

NOAS skeptisk til flyktningdomstol

Rettsikkerhet: Det hersker uenighet om forslaget til en egen domstol for flyktninger i stedet for en utlendingsnemnd (UNE), slik vi har i dag
Foto: Flickr
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener at nedleggelse av Utlendingsnemnda, som blant annet SV har foreslått, ikke vil styrke rettsikkerheten for asylsøkere.
0Shares

Sylo Taraku, generalsekretær i NOAS, er imot forslaget som får støtte fra både Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet.

– Det vil være mindre rom for bruk av skjønn med en domstol, mener Sylo Taraku.
En skjønnsmessig vurdering betyr at UNE ser på hver enkel sak og er mer fleksibel enn en domstol vil være, mener Taraku.

Regjeringen mener en flyktningdomstol vil styrke asylsøkerens rettsikkerhet. Nylig kritiserte sentralstyremedlem og leder av SVs etniske likestillingsutvalg Gülay Kutal dagens praksis i UNE. Hun ønsker fortgang i UNE-nedleggelsen og innføring av en flyktningdomstol, slik Sverige har gjort.

Faglig og uavhengig
Sylo Taraku mener at organet for asylsaker vil miste sin uavhengighet i en flyktningsdomstol. Ifølge ham er det viktig at klagene avgjøres av en uavhengig faglig innsats.

–  Erfaringer fra Sverige viser at en domstol er mindre fleksibel enn en nemnd i asylsaker. Det er enklere å få behandlet saker på nytt i nemnda enn det vil være i en domstol. Dessuten vil det være lettere å presentere relevant informasjon overfor UNE enn en domstol, eksempelvis når det er nye opplysninger, sier han.

Vi er opptatt av at UNE ikke mister sin uavhengige rolle.

Han mener også at mulighetene for dialog mellom asylsøkere og det offentlige vil være mindre hvis en domstol blir opprettet. 

– Vil stille svakere
Taraku mener også at asylsøkeren i større grad vil måtte være avhengig av gode advokater i en domstol. Dermed vil mange asylsøkere stille svakt mot myndighetene i rettsaker.

– Asylsøkernes rettssikkerhet vil i enda større grad enn i dag kunne bli avhengig av god advokatbistand. Dette fordi staten alltid vil være godt forberedt og vil stille med kompetente fagfolk, mener Taraku.

Kun syv prosent til nemnda
Gûlay Kutal er uenig med Sylo Taraku og mener UNEs praksis i dag er så dårlig at den ikke  ivaretar asylsøkernes rettsikkerhet. Hun viser til tall fra 2007 der kun syv prosent av klagesakene ble behandlet av nemnda.

– UNE ble opprettet for å behandle klagesaker, men vi vet jo at det er svært sjeldent at en sak i det hele tatt behandles i nemnd. En av forutsetningene for opprettelsen av UNE var at flertallet av sakene skulle behandles i en nemnd med flere nemndmedlemmer og personlig fremmøte fra klageren, sier Kutal.

Uenig med NOAS
Arild Humlen, leder for rettsikkerhetsutvalget for advokatforeningen og advokat er også uenig med NOAS.

–  Syv av ni av de siste sakene jeg har ført har UNE tapt i retten. Og dette er en indikasjon på at retten mener sakene deres ikke har blitt behandlet godt nok, sier Humlen.

Justis- og politidepartementet ønsket ikke å ta stilling til denne saken.