Arbeidsledigheten øker blant innvandrere

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 6,5 prosent i februar 2009 til 7,9 prosent i februar 2010. Økningen var størst blant menn, særlig blant dem fra EU-land i Øst-Europa.
0Shares

Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa og fra Norden hadde sterkest
relativ vekst. Innvandrere fra Asia og Afrika har derimot vært mindre
berørt av ledighetsøkningen det siste året og har hatt en lavere relativ
vekst enn majoritetsbefolkningen. Dette henger sammen med at disse to
innvandrergruppene i hovedsak jobber i andre næringer enn de mest
konjunkturutsatte, som bygge- og anleggsvirksomhet og en del industr,
viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Økt ledighet også blant norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt kun en liten andel
av de arbeidsledige. Det har imidlertid også vært økning i denne
gruppen, fra 557 i 1. kvartal 2009 til 750 registrert arbeidsledige i 1.
kvartal 2010.

I aldersgruppen 15-29 år, der vi finner de aller fleste
ledige i denne befolkningsgruppen, var ledigheten på 5,5 prosent i 1.
kvartal i år. Dette er 1,1 prosentpoeng over nivået blant jevnaldrende i
majoritetsbefolkningen (4,4 prosent), men 3,3 prosentpoeng under nivået
blant innvandrerne i samme alder (8,8 prosent). Av disse tre
ungdomsgruppene var det de norskfødte med innvandrerforeldre som hadde
størst relativ økning i ledighetsprosenten.