547 barn og unge har fått hjelp mot tvangsekteskap

Minoritetsrådgivere er lokalisert på videregående skoler rundt i landet og bidrar med hjelp mot tvangsekteskap
Foto: Jason Hutchens/Wikimedia Commons
547 barn og unge har fått hjelp mot tvangsekteskap, viser ferske tall. Samtidig konkluderer en rapport som evaluerer arbeidet med handlingsplan mot tvangsekteskap at både hjelpetiltak og forebyggende arbeid er blitt styrket gjennom planen.
0Shares

567 barn og unge i Norge har fått hjelp i de mest alvorlige sakene i forbindelse med tvangsekteskap de siste årene. Det er saker der faren for tvangsekteskap er så stor at ungdommene har måttet flytte til hemmelig adresse eller der andre tiltak er iverksatt, i følge VG.

– Vi har merket en klar tendens i henvendelsene som angår tvangsekteskap, æresrelatert vold og trusler. På ett år økte antall henvendelser fra barn under 18 fra 28 prosent til 40 prosent. Det er en betydelig økning, sier Anne Marte Stifjeld, leder for Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse til VG.

– Vi har også en økning i antall henvendelser, men om det skyldes at flere giftes bort eller om det bare er et tegn på at flere tar kontakt, er veldig vanskelig å si, sier fungerende kommunikasjonssjef Alexandra Tufteland ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Handlingsplanen fungerer

Det er blitt bygget opp nye botilbud både for de over og de under 18 år, og et
nytt inntakssystem for de over 18 er kommet på plass.

– Vi mener det er viktig at samarbeidet mellom det offentlige og andre
aktører i feltet bedres, sier Kari Steen-Johnsen, som har ledet
evalueringen i samarbeid med Hilde Lidén og Monica Five Aarset.

Handlingsplanen har satset sterkt på å utvikle arbeidet mot
tvangsekteskap i skolen ved at 29 minoritetsrådgivere ansatt av IMDi har
vært utplassert ved videregående skoler i åtte fylker. ISF mener at
dette har vært et vellykket prøveprosjekt, som har demonstrert behovet
for et lavterskeltilbud til unge i skolesituasjonen. Samtidig er det
tydelig at arbeidet med å forankre arbeidet mot tvangsekteskap i
skolesektoren har vært svært utfordrende:

– På enkeltskolenivå er
manglende ressurser en hovedgrunn til at skolene ofte ikke engasjerer
seg fullt i dette arbeidet, sier Five Aarset, som har hatt hovedansvar
for denne delen av evalueringen.

Ønsker likestillingsperspektiv

– En nøkkel til forankring av dette arbeidet fremover er at arbeidet
mot tvangsekteskap ses i lys av større fagfelter knyttet til kvinne-,
familie- og kjønnsspørsmål, sier Lidén som har sett spesielt på
integreringsrådgiverordningen.

– Den typen kunnskap som utvikles
gjennom utenriksfeltet er sentral også for aktører som arbeider mot
tvangsekteskap innenfor Norges grenser, og formidling blir derfor svært
viktig i siste del av handlingsplansperioden.

Handlingsplan mot
tvangsekteskap løper frem til 2011. Rapporten tar til orde for at det
arbeides for en videreføring av arbeidet i form av en ny, integrert
handlingsplan mot vold i nære relasjoner, som omfatter både arbeidet mot
tvangsekteskap og arbeidet mot kjønnslemlestelse.