Strengere likestillingslov fra nyttår: Offentlige myndigheter plikter å motarbeide stereotypisering

Ny likestillingslov vil stimulere arbeidsgivere til økt innsats mot diskriminering, sa likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm under YS` faglunsj.
Arbeidslivet får bedre verktøy for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering når likestillings- og diskrimineringsloven skjerpes neste år. Ombud Hanne Bjurstrøm håper loven vil inspirere til økt innsats.

– Vi har ønsket oss et meningsfullt regelverk som stimulerer til innsats hos arbeidsgiverne. Jeg mener vi langt på vei har fått dette, sa likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, på åpningen av faglunsjen arrangert av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

1. januar neste år trer den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft, melder ys.no.

Ifølge den nye loven heter det at «offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering som nevnt i § 6. Plikten innebærer blant annet at offentlige myndigheter skal forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold og motarbeide stereotypisering.»

En ny aktivitets- og redegjørelsesplikt med forkortelsen ARP forplikter arbeidsgivere innenfor det offentlige, og private arbeidsgivere på arbeidsplasser med mer enn 50 ansatte, til å redegjøre for likestillingen på den enkelte arbeidsplass og for tiltak man har satt i gang for å bedre forholdene (aktivitetsplikten).

På private arbeidsplasser med mer enn 20 ansatte kan tillitsvalgte kreve at den skjerpede aktivitetsplikten trer i kraft.

Redegjørelsesplikten innebærer at det skal legges fram dokumentasjon etter loven i årsberetningen, eller et annet offentlig tilgjengelig dokument.

Fra januar 2018 gjelder en felles likestillings- og diskrimineringslov. Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble erstattet av én felles lov.

Handler om bevisstgjøring

Første nestleder i YS og leder i juryen for YS’ likestillingspris, Hans Erik Skjæggerud, er positiv til den nye loven.

– Det er viktig og riktig at vi får et forsterket regelverk, fordi diskriminering som regel ikke er vond vilje, men først og fremst skjer på grunn av for liten bevissthet. For å øke bevisstheten om hva som fremmer likestilling og bekjempe diskriminering må vi jobbe med økt bevisstgjøring. Vi må jobbe mer med å avdekke tilfellene der det skjer, sa han til ys.no.

– Formålet med loven er det ene, men effekten av den er at vi vil få tatt i bruk de menneskelige ressursene i arbeidslivet på en bedre måte, la han til.

FAKTA

§ 26. Arbeidsgivers aktivitetsplikt

«Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.»

Huskeliste for den nye likestillings- og diskrimineringsloven

Er det noe i arbeidsmiljøet som virker negativt på:

  • Personer med annen seksuell orientering enn normen
  • Personer med annen etnisk bakgrunn eller med minoritetsbakgrunn
  • Kvinner
  • Menn
  • Personer med omsorgsoppgaver
  • Personer med nedsatt funksjonsevne

Husk å tilpasse arbeidet til virksomheten. Prøv å komme i forkant av enkelthistoriene som viser at det foregår diskriminering.