Får tilgang til innvandrer-register

Regjeringen foreslår at politiet skal få tilgang til Utlendingsregisteretet, et register som inneholder innvandreres fingeravtrykk.

Utlendingsregisteret er en elektronisk database over fingeravtrykk til innvandrere. I dag brukes registeret til blant annet å hindre at utlendinger søker tillatelse under flere identiteter, og hindre at de får søknader om asyl realitetsbehandlet i flere land.

Nå vil regjeringen utvide bruken av registeret til et etterforskning av straffbare forhold begått i Norge.

– Hensynet til effektiv kriminalitetsbekjempelse må veies mot hensynet til den enkelte utlendings personvern og rettssikkerhet. Departementet vil foreta en nærmere regulering i utlendingsforskriften av vilkårene som bør gjelde for når det skal være adgang til å bruke registeret for søk i straffesaker, heter det i forslaget som er sendt på høring.

Det er særlig innførsel og omsetning av narkotika regjeringen ønsker å slå ned på. Regjeringen mener slik kriminalitet “i stor utstrekning begås av utlendinger i Norge.”

Ved bruk av utlendingsregisteret i etterforskningsøyemed, kan vi motvirke at kriminelle utlendinger får etablere seg i Norge og bidra til å forhindre at organisert, internasjonal kriminalitet ytterligere får fotfeste her, fastslår regjeringen.

Det åpnes for å ta fotografi og fingeravtrykk av utlendinger som

*ikke kan dokumentere sin identitet eller det er grunn til å anta at utlendingen oppgir falsk identitet,

*søker asyl eller en tillatelse etter loven,

*har fått avslag på søknad om asyl eller en tillatelse etter loven, eller

*er bortvist eller utvist eller som antas å oppholde seg ulovlig i riket.