Innvandrere får dårligere kvalitet på Nav-kurs

Fra utdanning til NAV: en ny arbeidsmarkedsundersøkelse utført av Proffice viser at bedriftsledere er lite intersserte i innvandrere som har interesse av å gjøre karriere. Ifølge statistikken oppgir bare tre prosent arbeidstagere å ha en leder med innvandrebakgrunn
Foto: Asker kommune
En Fafo-rapport viser skjevheter i tjenestetilbud fra Nav. Rapporten viser at Navs tjenester ikke er gode nok for brukere med ikke-vestlig bakgrunn, og at de har adgang til et smalere tilbud og får dårligere kvalitet på kurs, praksisplasser og oppfølging enn andre
0Shares
Fafo-forskerne Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad presenterte rapporten «Innvandrere i praksis» i Oslo på onsdag. De har studert overgangen fra registrert ledig til deltaker på praksisplass innen Nav-systemet.
– I løpet av de siste 20 årene har den etniske sammensetningen av Navs brukere endret seg dramatisk. Cirka halvparten av deltakerne på tiltaket praksisplass, har nå innvandrerbakgrunn. Dette stiller nye krav til saksbehandlere og tjenestetilbud. I følge saksbehandlerne selv er manglende relevante tilbud, for liten tid til individuell oppfølging samt arbeidsgivernes skepsis til innvandrere, viktige årsaker til at innvandrere får et tjenestetilbud som ikke er godt nok tilpasset deres behov. Vi mistenker  at saksbehandlerne i NAV har et for optimistisk syn på tiltaket praksisplass, og at mulighetene for misbruk av ordningen undervurderes, sier Tronstad til utrop.no.
I Oslo-området har saksbehandlerne flest brukere og her er også innvandrerandelen høyest. Det gjør det vanskelig å følge opp prakisplassdeltakerne.
–Det er viktig å få frem at Nav Oslo har veldig mange brukere, nærmest halvparten av brukerne har innvandrer bakgrunn, sier Tronstad.
Dette stiller ifølge Trondstad til  nye krav til saksbehandlere og kurstilbud, og forskerne har sett nærmere på hvilke utfordringer Nav står overfor når det gjelder å utforme likeverdige tjenester.

Langsiktige kurs

– Det store volumet av kurstilbud hos NAV er nokså kortsiktige kurs.  Langsiktige yrkesrettede kurs, som mange innvandrere kunne hatt nytte av, er kostbare. Dessuten er det en krevende grenseflate mellom NAVs virksomhet og det ordinære utdanningssystemet, Er det språkopplæring  innvandrerne trenger eller er det kvalifisering til arbeid?, spør Tronstad.
77 prosent av saksbehandlerne hos Nav synes det er vanskelig å finne AMO-kurs som matcher behovene hos brukere med ikke-vestlig bakgrunn og svake norskferdigheter, mens 51 prosent mener det er vanskelig å finne passende kurs for ikke-vestlige brukere generelt.
– Det tærer på motivasjonen til brukere som blir plassert i praksis forskjellige steder over lengre tid, med lav lønn. De ser andre som får seg jobb og kan føle seg forbigått, sier Trondstad.
Kun 34 prosent av saksbehandlerne sa seg enige i påstanden om at kvinner med ikke-vestlig bakgrunn får minst like gode tiltak fra Nav som menn med ikke-vestlig bakgrunn.