Forsinket med introduksjonsprogram

0Shares

Målet med introduksjonsordningen er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og å forberede den enkelte for deltakelse i samfunns- og arbeidslivet. Det skal utarbeides en individuell plan for den enkelte deltaker.

Departementet tok sikte på at loven kunne tre i kraft fra 1. januar 2003.

– Det opprinnelige lovforslaget om introduksjonsordning la ikke opp til at det skulle være obligatorisk for kommunene å gi et slikt tilbud eller at ordningen skulle inkludere familiegjenforente med flyktninger og med personer som får opphold på humanitært grunnlag.

– Vedtaket i Stortinget gjør at en rekke problemstillinger må vurderes på nytt. Dette vil kreve lenger tid å utrede før lovforslaget kan fremmes, heter det i Nyhetsbrev om norsk flyktning- og innvandringspolitikk.

Departementet tar nå sikte på å fremme proposisjonen for Stortinget innen utgangen av 2002.