Øker UDI-bevilgninger for å få ut flere

 
Foto: Flickr
Regjeringen øker bevilgningen til politiet for å videreføre det økte tallet på tvangsmessige uttransporteringer av personer med ulovlig opphold i året som kommer. 

Måltallet for tvangsmessige uttransporteringer ble økt fra 3 700 i saldert budsjett 2010 til om lag 4 600 i 2011. Regjeringen ønsker å videreføre dette og derfor er det satt av 24 millioner kroner til å komme i mål på 4 600 tvangsreturer også i 2012.

 – Årsaken til at returene er blitt mer ressurskrevende, er at vi returnerer personer uten lovlig opphold i Norge over lengre avstander. Det betyr at vi ikke sender dem til andre europeiske land, men til hjemlandet, sier justisminister Knut Storberget, på regjeringen.no.

Budsjettforslaget bygger på at prognosen for antallet asylsøkere til Norge i 2011 og 2012 er 11 000, herunder 1 000 enslige, mindreårige asylsøkere.

Halvert saksbehandlingstid

Ifølge regjeringen.no har UDI på ett år halvert saksbehandlingstiden for søknader om beskyttelse. Median saksbehandlingstid var 197 dager i 2010, men er nede i 107 pr. 31. juli 2011.

– Vi foreslår nå å øke bevilgningen til UDI med 14,1 millioner kroner for å øke saksbehandlingskapasiteten. Det skal bidra til ytterligere redusering av saksbehandlingstiden, særlig i saker der barn er involvert, sier Storberget.

Oppholdskort erstatter etiketter

Til sammen foreslås det en økt bevilgning på 17,3 millioner kroner til politiet i 2012, til innføring og utstedelse av oppholdskort og grenseboerbevis. Oppholdskort for personer som innvilges oppholdstillatelse skal erstatte dagens etiketter i passene.

– Vi arbeider nå med sikte på utstedelse av oppholdskortene innen 20. mai 2012, som er fristen i Schengen-samarbeidet for å utstede oppholdskort med biometriske kjennetegn, meldes det på nettsiden regjeringen.no.