Varierende skoletilbud for asylsøkere

En fersk NOVA-undersøkelse viser at det er store forskjeller fra kommune til kommune i asylsøkerbarns skoledekning.
Foto: Scanstockphoto
Norske kommuner gir stort sett asylsøkerbarn det opplæringstilbudet de har krav på, men det er store forskjeller.
Kommunekartleggingen tyder på at de aller fleste asylsøkerbarn i grunnskolealder får grunnskoleopplæring, og at de blir skrevet inn i skolen relativt raskt etter ankomst til mottak og omsorgssentre. Kartleggingen viser også at det er relativt store forskjeller mellom kommunene når det gjelder organisering av opplæringen for asylsøkerbarn, skriver forskning.no.
– Antall asylsøkere registrert i grunnskolens informasjonssystem tilsvarer omtrent antall barn bosatt på mottak og omsorgssentre. Det kan imidlertid se ut som om dekningen er noe lavere for asylsøkere i ungdomsskolealder enn for asylsøkere i barneskolealder, sier NOVA-forsker Mira Aaboen Sletten til forskning.no.
Få med SFO-tilgang
Flesteparten av kommunene (47 av 72) har asylsøkerelever som deltar i det ordinære leksehjelptilbudet, men bare 8 kommuner oppgir at alle som trenger særskilt støtte, får det.
Asylsøkerbarn i ordinære mottak har i all hovedsak ikke tilgang til SFO og følgelig ikke til leksehjelpen som foregår der.
– Nesten alle mottaksansatte som ble intervjuet, påpekte hvor uheldig det var at asylsøkerbarn i «SFO-alder» ikke fikk tilgang til SFO som en kilde til språkopplæring og integrering, skriver forskerne.
Lang vei til videregående

I 16 av 17 fylker som deltok i undersøkelsen, kan asylsøkere med kompetanse tilsvarende norsk grunnskole få plass i videregående opplæring etter søknad.
– Selv om mange fylker åpner for inntak, kan veien til videregående opplæring være lang for mange asylsøkere, påpekte Sletten overfor forskning.no.