– Hev kompetansen i arbeidet mot tvangsekteskap

Flere på banen:flere instanser bør få bidra og styrke arbeidet mot tvangsekteskap, mener Kari Steen-Johnsen.
Foto: sxc.hu
Forsker ved Institutt for samfunnsforskning,  Kari Steen-Johnsen, mener det trengs en kompetanseheving hos NAV, politi og barnevern for å styrke arbeidet mot tvangsekteskap.
0Shares
Sammen med Hilde Lidén og Monica Five Aarset har hun vurdert regjeringens oppfølging av handlingsplan mot tvangsekteskap fra 2008 til 2011. Målet for handlingsplanen har vært å styrke den offentlige innsatsen mot tvangsekteskap.
– I løpet av de siste årene har det skjedd viktige endringer i hvordan NAV, politi og barnevern jobber mot tvangsekteskap. Flere har fått grunnleggende kompetanse, og det er blitt utviklet nye metoder og arbeidsformer, for eksempel for familieveiledning og oppfølging av utsatte. Likevel ser vi at “egenkompetanse” peker seg ut som den viktigste flaskehalsen på feltet, sier Kari Steen-Johnsen på samfunnsforskning.no.
Vil ha mer involvering
I tillegg til generell kompetanseheving er det behov for at ulike offentlige instanser kommer sterkere på banen lokalt, mener forskerne. Dette gjelder NAV og skolene, men også de lokale helsetjenestene.

– En sterkere involvering av NAV vil lette situasjonen for unge som trenger økonomisk støtte til bosted og livsopphold i en situasjon der de er truet av tvangsekteskap. Den kommunale helsetjenesten kan bidra med psykologisk oppfølging og veiledning, i samarbeid med andre etater, sier hun ifølge samfunnsforskning.no.

Ettårig handlingsplan ikke idéelt
Steen-Johnsen, Lidén og Aarset mener derfor at regjeringens samling av de ettårige handlingsplanene mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, ikke bør bli en modell for hvordan arbeidet skal organiseres i fremtiden.

– At handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse samles i ett dokument innebærer at den spesielle volden, minoritetsvolden, skilles ut fra det generelle politikkfeltet knyttet til vold i nære relasjoner, sier Steen-Johnsen ifølge samfunnsforskning.no.
Ordningen med minoritetsrådgivere utvides i 2012

Regjeringen vil i 2012 styrke og videreutvikle innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Ordningen med minoritetsrådgivere i videregående skoler vil fra 2012 også omfatte ungdomstrinnet. Dette er et lavterskeltilbud som kan hjelpe utsatte ungdommer på et tidlig tidspunkt, og som kan være med på å avverge gjennomføring av tvangsekteskap og annen vold i nære relasjoner.
Ansatte i NAV skal få økt opplæring og veiledning om tvangsekteskap. Dette er et område der det er avdekket behov for økt kompetanse, og dette styrkes i handlingsplanen for 2012.
I tillegg utvides Kompetanseteamet mot tvangsekteskap sitt mandat til også å gjelde kjønnslemlestelse, og teamet styrkes ressursmessig. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap er et sammensatt team med kompetanse fra både skole, politi og barnevern.
Videre styrkes familievernets kompetanse og innsats i tvangsekteskapssaker. Familievernet er et tilbud som er tilgjengelig i hele landet, og som har spesiell kompetanse på å jobbe med familier.

Les handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012 her

Les evalueringsrapporten fra Institutt for Samfunnsforskning her.

Les evalueringsrapporten fra IMDi her