456 millioner til arbeid med flyktninger og nyankomne innvandrere

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby åpnet i dag det nye nasjonale tolkeregisteret.

Tiltakspakken består av seks grep som blant annet innebærer å forsterke og forlenge introduksjonsprogrammet, å gi mer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt sikre at flere får god karriereveiledning.

­­– Integrering ble ikke mindre viktig av koronakrisen, men det ble vanskeligere. Den høye arbeidsledigheten rammer svært mange, og særlig allerede sårbare grupper som flyktninger og nyankomne innvandrere, uten jobberfaring og kompetanse. Derfor foreslår vi en tiltakspakke på hele 456 millioner kroner for å gi dem et forsterket tilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– De som tok del i introduksjonsprogrammet da koronakrisen rammet skal ikke måtte betale prisen for det reduserte tilbudet virusutbruddet har ført med seg. For regjeringen er det derfor viktig å stille opp med utvidet programtid, et styrket innhold og mer hjelp til å komme i arbeid etterpå. Denne tiltakspakken er en viktig støtte til en av samfunnets mest utsatte og sårbare grupper, sier Melby.

Tiltakspakkens innhold

  • 250 mill. kroner til utvidet programtid for deltakere i sluttfasen av introduksjonsprogrammet (6 måneder). De skal også få rett til behovsprøvd karriereveiledning.
  • Forsterket introduksjonsprogram til deltakere som startet i programmet etter 1.1.2019. Dette inkluderer blant annet behovsprøvd karriereveiledning og utvidet programtid med 1 år for de med sluttmål om videregående opplæring i introduksjonsprogrammet (budsjettkonsekvens først i 2022/2023).
  • 161 mill. kroner til å utvide opplæring i norsk og samfunnskunnskap (seks måneder).
  • 25 mill. kroner for å styrke tilskuddsordningen Jobbsjansen.
  • 10 mill. kroner til karriereveiledning for deltakere i introduksjonsprogram.
  • 10 mill. kroner til tilskuddsordning for å øke bruken av nettbasert norskopplæring. Ordningen skal bidra til mer fleksibilitet og innovasjon i det kommunale norskopplæringstilbudet.

– Regjeringen foreslår også økte bevilgninger til informasjonstiltak. For at innvandrerbefolkningen skal være oppdatert på viktig informasjon om smittevern og andre koronatiltak, er det behov for en økning i midler til frivillige organisasjoner som kan nå ut med tilpasset informasjon både på kort og lengre sikt. En positiv effekt vil i tillegg være at frivilligheten blir rustet og opparbeider seg kompetanse på å håndtere en krise, sier Melby.

Derfor foreslås det, i tillegg til integreringspakken, ytterligere 10 mill. kroner til en tilskuddsordning til informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen om koronaviruset.

FAKTA FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Utvidet programtid

Målgruppen for forsterket introduksjonsprogram er flyktninger som har startet opp i introduksjonsprogrammet før 1.1.2019 og som fortsatt er i program når ordningen skal tre i kraft (etter planen 1.8.2020). Denne gruppen kan få mulighet til utvidet programtid på inntil seks måneder og rett til behovsprøvd karriereveiledning. Kommunen skal vurdere behovet for utvidet programtid og behovet for karriereveiledning. Fylkeskommunen  vil være ansvarlig for å gjennomføre karriereveiledningen.

Forsterket introduksjonsprogram

Målgruppen for forsterket introduksjonsprogram er flyktninger som har startet opp i introduksjonsprogrammet etter 1.1.2019 og som fortsatt er i program når ordningen skal tre i kraft (etter planen 1.8.2020). Tiltaket vil blant annet legge til rette for at personer som startet i introduksjonsprogrammet etter 1. januar 2019 får utbytte av noen av prinsippene i forslag til ny integreringslov.

Forsterket introduksjonsprogram inkluderer rett til å få revidert sin individuelle plan og få fastsatt et sluttmål for deltagelsen, samt rett til behovsprøvd karriereveiledning. Hva som skal være innholdet i det forsterkede programmet skal vurderes individuelt. Deltagere som etter revisjon av sin individuelle plan får sluttmål om fullført videregående opplæring, kan få programtid på inntil tre år, med mulighet for ett års forlengelse slik at den totale programtiden blir fire år.

Utvidet norskopplæring

Flyktninger og andre nyankomne innvandrere som er i målgruppen for obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap og som avslutter sin opplæring høsten 2020 får rett til utvidet opplæring i norsk, i inntil seks måneder. Gode norskkunnskaper kan være avgjørende for overgang til arbeid eller utdanning og det bør satses på mer opplæring for de som avslutter opplæringen i et mer utfordrende arbeidsmarked enn tidligere.

Lovendringer

Utvidet programtid, Forsterket program og Utvidet norskopplæring forutsetter endringer i lov, og det skal fremmes en proposisjon med forslag til lovendringer for stortinget samtidig som budsjettforslaget behandles. Lovendringene skal etter planen tre i kraft fra 1.8.2020.

Tilskuddsordning for å øke bruken av nettbasert norskopplæring

Når flere skal få mer opplæring i norsk, vil det være nødvendig med opplæringstiltak som kan fungere som supplement til den ordinære norskopplæringen i kommunal regi. Ordningen skal bidra til mer fleksibilitet og innovasjon i det kommunale norsk-opplæringstilbudet.. Flere grupper vil dra nytte av økt tilgang til nettressurser og det vil for mange være en fordel om norskopplæring kan gis som en kombinasjon av ordinær klasseromsundervisning og nettbasert opplæring.

Jobbsjansen

Jobbsjansen har vist seg å ha god effekt på å bidra til at innvandrede kvinner kommer ut i arbeid. Ved å øke tilskuddsordningen vil etablerte prosjekter kunne søke om ytterligere midler i 2020, og dermed ta inn flere deltagere. Dette vil igjen bidra til at flere innvandrerede kvinner kommer ut i arbeid. Det er IMDi som forvalter tilskuddsordningen. Det legges opp til at midlene skal lyses ut så raskt som mulig