Innvandrere står for befolkningsveksten i Oslo

Ikke-vestlige innvandrere sto for over 83 prosent av befolkningsøkningen i Oslo fra 1988 til 2001, viser tall i følge en studie av innvandrernes bosettingsmønster i hovedstaden.

Siden 1988 har antallet innvandrere mer enn fordoblet seg i hovedstaden. Nærmere 30 000 ikke-vestlige innvandrere var registrert bosatt i Oslo i 1988, og fem år senere, dvs i 1993 var antallet økt til vel 48 000. Og i 1998 er antallet steget til
65 000.

Den sterke veksten i antall ikke-vestlige innvandrere i Oslo skyldes både netto innflytting og at det er langt flere fødte enn døde.

– Hovedstaden skiller seg i så måte klart ut fra resten av landet. I landet under ett sto de ikke-vestlige innvandrerne for 44 prosent av befolkningsøkningen, mens de som ikke tilhører innvandrerbefolkningen utgjorde omtrent halvparten av befolkningsveksten, sier Svein Blom, forsker i SSB som står bak studiet.

11 prosent av innvandrerbefolkningen er bosatt i Oslo per 1998, det vil si at fire av ti ikke-vestlige innvandrere bor i Oslo.

Utviklingen i innvandrerbefolkningen på landsbasis er ikke så forskjellig fra utviklingen i Oslo. Antallet innvandrere har fordoblet seg også på landsbasis i en tiårsperiode noe som tilsvarer veksten i innvandrerbefolkningen i Oslo i samme tidsrom.