Foretrekker ikke innvandrertett bosetting

Groruddalen og Oslo Øst er det mest innvandrertette området i hovedstaden. Hvorfor er det slik?
Foto: Marcus Ramberg
En ny rapport går bort fra forestillingen om at innvandrere foretrekker ”fargede” nabolag. Rapporten Konkluderer med at innvandrere på bosteder hvor innvandrerandelen er høy, ønsker å begrense innvandrertettheten.
0Shares

Rapporten bygger på en intervjuundersøkelse som SSB gjennomførte i 2005/2006 der innvandrerne og deres norskfødte barn med bakgrunn fra ti land deltok. De intervjuede ble stilt to spørsmål om innvandrertett bosetting: ”Hvor mange innvandrere med bakgrunn fra samme land som deg selv synes du ville være det ideelle i ditt boområde?” og ”Mener du at det burde være flere, færre eller omtrent som i dag?”.

I rapporten kommer det frem at de fleste innvandrere ønsker ikke innvandrerflertall. 40 prosent svarer at innvandrerandeleni boområdet ikke betyr noe for dem. Nesten tre av ti (28 prosent) av alle innvandrerne i undersøkelsen svarer at den ideelle innvandrerandelen i eget boområde er ”noen få”, mens én av ti (8 prosent) mener den ideelle innvandrerandelen er under halvparten. Én av sju (15 prosent) synes innvandrerne burde utgjøre et flertall i boområdene, mens øvrige innvandrere mener andelen er uten betydning for dem.

Årsaker til etnisk segregasjon
Som en del av undersøkelsen har SSB sett nærmere på mulige årsaker til etnisk segregasjon. De ulike faktorene de undersøkte var på hvilken måte små økonomiske ressurser påvirker innvandrernes valgmuligheter på boligmarkedet, samt hvilke ressurser innvandrere besitter i form av kunnskap om boligmarkedet. Disse to faktorene tar utgangspunkt i etterspørselen etter bolig. Hvilket tilbud av boliger innvandrere har er også avgjørende for hvor innvandrere blir boende. Videre utgjør også politiske eller administrative beslutninger på kommunalt eller statlig nivå en avgjørende faktor, hvor noen beslutninger har bidratt til å konsentrere innvandrere i bestemte områder, mens andre har hatt det motsatte siktemålet. Diskriminering i boligmarkedet er og en reell faktor som kan påvirke hvor innvandrere blir bosatt. Samt den øvrige befolkningens preferanser; blir de boende i områder som befolkes av innvandrere, eller ønsker de å flytte bort når innvandrerandelen når et bestemt nivå? Dersom de ikke allerede bor i slike områder, ønsker innvandrere å flytte dit, eller unngår de strøk der innvandrerandelen er høy og stigende?

Ønsker å begrense
Svarene analyseres blant annet i lys av den faktiske innvandrerandelen på innvandrerens bosted. Når innvandrerandelen på bostedet er høy, øker også andelen som sier de ønsker færre innvandrere i boområdet, skriver SSB. I rapporten konkluderer de med at innvandrernes egne preferanser kun er en faktor som kan forklarer innvandrertett bosetting. Videre, etterlyser de en nærmere studie av majoritetsbefolkningens preferanser for å bo eller ikke bo i områder med mange innvandrer og hvorvidt disse, i tillegg til økonomiske drivkrefter, er en viktig faktor bak segregerte bostedsmønstre.