Mer enn halvparten av bedrifter kjenner ikke til rapporteringsplikt

Jurist Ragni Myksvoll Singh i Simployer sier bedrifter nå er pliktig til å rapportere på mange aspekter innen likestilling og mangfold.
Foto: simployer.no
Over 10.000 norske bedrifter er i årsberetningen 2020 pliktig til å opplyse om likestillingsarbeidet. Men mer enn halvparten av bedrifter kjenner ikke til rapporteringsplikten, viser undersøkelse.

Undersøkelsen fra Simployer, som er en leverandør av kunnskapstjenester og HRM-løsninger. 400 norske virksomheter har svart på undersøkelsen, og blant disse svarer 49 prosent at de ikke visste at denne informasjonene skulle inn i årsberetningen for 2020.

Et av funnene i rapporten er at bare 32 prosent av respondentene mener at virksomhetens toppledelse har reell fokus på mangfold og likestilling.

– Halvparten ver ikke klar over om de inkluderte dette i siste årberetning, og 46 prosent sier at de ikke vet, eller har avklart, hvem i virksomheten som har ansvar for å rapportere dette, sier Aud Brouwer, som er ansvarlig for Simployer-rapporten.

Har opplysningsplikt

Endringen i Likestillings- og diskrimineringsloven innebærer at alle offentlige virksomheter og alle private virksomheter med mer enn 50 ansatte nå har en plikt til å redegjøre offentlig for situasjonen på området.

– Bedriftene er også forpliktet til å rapportere på kjønnsbalansen, oppgi hvor mange som er ansatt i deltidsstillinger av henholdsvis kvinner og menn og hvor mange som er midlertidig ansatt. De skal også rapportere på hvor mange uker kvinner og menn gennomsnittlig tar i foreldrepermisjon, sier jurist hos Simployer Ragni Myksvoll Singh.

Hvis virksomhetene ikke følger opp, kan ombudet sende saken til Diskrimineringsnemnda, som kan ilegge tvangsmulkt.

– I loven står det at tvangsmulkten fastsettes som engangsmulkt eller løpende dagmulkt, men det er foreløpig ikke kjent hvor stor mulkt som eventuelt kan gis, sier Myksvoll Singh.