Antallet innvandrere i arbeid øker

Flest tamilske og chilenske flyktninger i arbeid

Flere innvandrerkvinner ut i jobb: 30 nye millioner skal gis til jobbintegreringsprosjekter, viser tall fra det nye statsbudsjettet
Nye tall viser at antallet flyktninger i arbeid økte fra 2010 til 2011. Personer fra Sri Lanka og Chile topper statistikken.
0Shares

I en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) kommer det frem at innvandrere stod for over 70 prosent av veksten i sysselsetting i Norge fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011.

I samme periode lå andelen sysselsatte i hele befolkningen på 69,1 prosent. I innvandrergruppen totalt var 62,8 prosent sysselsatt, som er en økning på 1,2 prosentpoeng fra året før. Av de 73 613 registrerte flyktningene i Norge, kommer det frem av rapporten at 50,8 prosent var i arbeid.

Bjørn Olsen, rådgiver i SSB, sier til Utrop at innvandrergruppen i rapporten omfatter alle nasjonaliteter og innvandrere med vidt forskjellig bakgrunn, fra arbeidsinnvandrere til flyktninger. Han presiserer at førstnevnte gruppe trekker gjennomsnittet en del opp.

For tamiler er det å jobbe et meningsfullt engasjement

Uformelle kanaler
Det nye ved SSB rapporten er at den tar for seg sysselsettingen av flyktninger spesielt. Noen flyktninggrupper skiller seg mer ut enn andre. For eksempel er 70,4 prosent av flyktningene fra Sri Lanka i arbeid. Dette er litt høyere enn andelen i befolkningen for øvrig. Andelen sysselsatte flyktninger fra Chile og Kroatia er også høy, på henholdsvis 68,2 og 66,4 prosent. 

Doktorgradsstipendiat Sarvendra Tharmalingam, som har forsket på tamiler i Norge, mener denne gruppen har et godt nettverk.

– Det er ikke til å kimse av at majoriteten av ansettelsene skjer via uformelle kanaler. Tamiler har gjennomgående gode samfunnsnettverk og sosial kapital. De er flinke til å hjelpe hverandre med å skaffe seg en jobb, enten ved å tipse hverandre eller ved å legge inn et godt ord. Dette kan forklares ved at tamiler har en sterk fellesskapsfølelse.

Superinnvandrere
Til Utrop sier Tharmalingam at flere faktorer spiller inn for å kunne forstå den høye andelen tamiler i arbeid. Han fremhever at arbeidsmoralen blant tamilene er høyere enn blant nordmenn.

– For tamiler er det å jobbe et meningsfullt engasjement. Det er viktig for dem å være i arbeid. Jeg har observert at de har en ansvarsfølelse overfor arbeidet, som jeg mener er et viktig arbeidsmoralaspekt. De tar ansvar for arbeidet sitt, i tillegg er de mer lojale til arbeidstedet enn nordmenn. Sammenlignet med USA og Storbritannia kommer nordmenn ut som mindre lojale til arbeidsstedet  sitt, sier han.

På Utrops spørsmål om lojaliteten til arbeidsplassen er kulturelt betinget, sier Tharmalingam at det kan det være, men det er i så fall ikke spesielt for tamiler.

– En annen faktor er at tamiler som gruppe har en høy arbeidsmotivasjon. Arbeidsmotivasjonen kan igjen forklares ut i fra to faktorer. Den første dreier seg om at tamiler som gruppe har ambisjoner om sosial mobilitet, hvor utdanning og arbeid spiller en stor rolle. Ønsket om sosial mobilitet gir en slags motivasjon, forklarer Tharmalingam.

– Den andre er ansvarsfølelse. Tamiler i Norge er veldig opptatt av å støtte familien sin som er i Sri Lanka. Uavhengig av hva slags støtte det er snakk om, så trenger man en god inntekt. Samtidig er det viktig å påpeke at ansvarsfølelsen er ikke kun er overfor familie i Sri Lanka, men også familie i Norge. Dette fungerer som en motivasjonsfaktor for deltakelse i arbeidsmarkedet.

Tamiler har tradisjonelt blitt omtalt som ”superinnvandrere” i Norge, blant annet nettopp på grunn av deres høye arbeidsdeltakelse. Tharmalingam påpeker at den høye sysselsettingsandelen blant srilankere i Norge, kan også forklares ut i fra deres gode rykte i storsamfunnet.

– Tamilers gode rykte i storsamfunnet gir positive ringvirkninger og holdninger overfor tamiler. Det gjør også at arbeidsgivere er mer villige til å ansette srilankere, fremfor andre grupper som har et dårligere rykte på seg. I tillegg vil jeg også trekke frem at det er en positivt smitteeffekt i det tamilske miljøet i Norge. Særlig blant kvinner, sier han, og utdyper at ut i fra egne observasjoner har han lagt merke til at innad i det tamilske miljøet er man flinke til å peke vei for hverandre.

– Dersom en person har studert og fått jobb, hjelper man andre til å følge ens fotspor. Som oftest er tamiler veldig flinke til å studere og deretter finne relevant arbeid i en sektor som er i en god situasjon, og hvor etterspørselen etter arbeidskraft er stor.

Disse forholdene er noe som også bekreftes av Sri Lanka-ekspert Øivind Fuglerud. 

– Den høye andelen tamiler i arbeid kan hovedsakelig forklares med interne nettverk blant tamiler i Norge, som gjør dem i stand til å bistå hverandre med å finne arbeid. Man kan vel heller ikke utelukke at det man kan kalle ”arbeidsmoral” er høyere i enkelte grupper enn andre.

Flere faktorer påvirker
Olsen sier til Utrop at det er mange faktorer som spiller inn på hvorfor noen innvandrergrupper har høyere sysselsetting enn andre.

– Som nevnt utgjør innvandringsgrunn et viktig skille mellom gruppene, i det arbeidsinnvandrere kommer hit for å jobbe og som regel går rett inn i et arbeidsforhold. Mens for eksempel flyktninger primært kommer hit for å søke beskyttelse og har en mye lengre vei inn i arbeidslivet.

– Botid i Norge har selvsagt mye å si for grupper som ikke er arbeidsinnvandrere. Landbakgrunn, språkkunnskaper og utdanningsressurser spiller også en viktig rolle. I tillegg kan kulturelle forskjeller, med hensyn til kvinners yrkesdeltakelse også ha mye å si for sysselsettingsnivået i en del grupper, avslutter han.