Politikere positive til innvandringsregnskapet

Foto: flickr.com.

– Ikke overasket
Trine Skei Grande i Venstre er ikke overrasket over resultatet i rapporten. Hun mener vi trenger arbeidsinnvandrere for å ivareta velferdsstatens funksjoner.
 
– Jeg er ikke så veldig forundret over resultatet i rapporten. Vi overlever ikke uten arbeidsinnvandring. I eldreomsorgen er denne formen for innvandring viktig. At det kommer mange av dem er i følge tallene er positivt. På den måten kan vi ivareta velferdsstatens funksjoner, sier Grande til Utrop.
 
– Det gjelder å ha god integreringspolitikk for alle fra dagen de kommer til Norge. Rapporten viser at utdanning fungerer og at skolen er den beste integrasjonsarenaen, og den kommer til å bli enda viktigere framover.
 
Grande er kritisk til regjeringens politikk på innvandring. Hun mener regjeringen gjør det minst mulig behagelig å komme til Norge. Og asylsøkere blir nektet å jobbe mens de venter på søknadsbehandlingen.

– Det er en grunnleggende destruktiv måte å møte folk på, sier hun.

 
– Nyanserer innvandringsbildet
Knut A. Hareide (KrF) vil legge til grunnverdiene i KrF for innvandringspolitikken og ikke tall.
Foto : Pressebilde

Det sier KrF-leder Knut Arild Hareide.
 
– Jeg synes det er veldig positivt og viktig å få et mer nyansert bilde. Denne type faglige rapporter står ofte i kontrast til den fremstillingen som vi ser i media og den offentlige debatt, sier han til Utrop.
 
–  De tallene vi ser her er kjempepositive. Ikke bare er innvandrerkvinner godt representert innenfor høyrere utdanning, men de gjør det også bra. Vi har også en del integreringsutfordringer som vi må gripe fatt i. Jeg savner at den rødgrønne regjeringen går offensivt inn for å løse problemene rundt integrering. Det eneste stedet de virkelig er på offensiven er å kutte kontantstøtten, sier han.
 
KrF-lederen vil likevel ikke la seg styre av positive eller negative regnestykker. Det er grunnverdiene i KrF som alltid ligger til grunn, understreker han. 
 
Hva vil KrF gjøre med utgangspunkt i denne rapporten?
 
– Vi skal ikke underslå at det finnes utfordringer knyttet til kulturforskjeller, språkbarrierer og ulike normer. Vi vil også få på plass gratis kjernetid i barnehagen for innvandrerfamilier fordi det er med på å både bygge ned barrierene inn mot det norske samfunnet og gi en større deltagelse og arbeidsmuligheter for innvandrerkvinner. Kontantstøtten er med på å gi valgfrihet, noe vi ønsker skal gjelde for alle familier i Norge og ikke bare etnisk norske. 
 
– Innvandrere fortjener takk
Nå må Ap og FrP si noe bra om norske innvandrere, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
Leder i Rødt Bjørnar Moxnes mener politikere lar seg styre av frykt.
Foto : Ingar Haug Steinholt
 
– Rapporten viser at innvandrere skaper store verdier for Norge. Likevel er det ikke ofte man hører stortingspolitikere skryte av innsatsen innvandrere gjør.
 
– For det første vil jeg utfordre Arbeiderpartiet og Frp til å for en gangs skyld si noe positivt om norske innvandreres innsats i Norge. I tillegg gir dette motivasjon til å jobbe videre for en human asyl- og innvandringspolitikk. Med god integrering er innvandrere en stor ressurs for Norge. 
 
Hva tenker dere ut ifra disse tallene om en strengere innvandringspolitikk i Norge? 
 
– Dette viser at innstrammingene ikke er basert på fakta, men frykt. Det er viktigere for Arbeiderpartiet å ikke miste velgere til Frp enn å beskytte undertrykte på flukt eller hjelpe mennesker som finner kjærligheten på tvers av landegrensene.
 
– Tydelige resultater
–Jeg er overrasket over rapportens tydelige resultater, sier justispolitisk talsperson i Senterpartiet Jenny Klinge. 
 
– Det er veldig positive tall som sier at det ikke står så dårlig til i Norge. Det har vært mye snakk om hvorvidt innvandrere er en økonomisk belastning for det norske samfunn eller ikke. Jeg er overasket over at resultatet gir et så tydelig bilde.

– For min del vil jeg vise til disse tallene når det er snakk om det økonomiske perspektivet i
innvandringsdebatten. 

 
Flere innvandrere velger å etablere enkeltmannsforetak, hva tenker du rundt det?
 
– Det er spennende å se at så mange etablererer seg. Vi har egne innovasjonsprogram rettet mot kvinner i landbruket, noe vi kanskje også burde hatt mot norske innvandrerkvinner og jobbet målrettet mot den gruppen på dette feltet.


 
–Arbeidsinnvandring er viktig
Frykten for LO gjør at Ap ikke åpner for arbeidsinnvandring, mener Trond Helleland i Høyre.
Trond Helleland (H) mener Ap er frykter LO.
Foto : Tomas Moss

Rødt-leder Bjørnar Moxnes: Nå må Ap og FrP si noe bra om norske innvandrere

 
– Jeg synes rapporten er veldig spennende. Den viser at arbeidsinnvandring tilfører Norge menneskelige ressurser og bidrar til verdiskapning. Den viser at mange ressurssterke innvandrer velger å bosatte seg i Norge, men at det også er ulike utfordringer knyttet til dette. Det er viktig å få fram at det store innvandringsrushet skjer i form av arbeidsinnvandring, og danner en større gruppe enn asylsøkere og flykninger, noe man nødvendigvis ikke får inntrykk av i den offentlige debatten.
 
Helland ønsker en rettferdig og effektiv asylpolitikk.
– Men om man på den ene siden strammer inn og på den andre siden ikke åpner for arbeidsinnvandring, så fungerer ikke det. Derfor ønsker vi å innføre blå-kort system som gir arbeidsinnvandrere tilgang til Norge fra land utenfor Europa.
 
Dagens regjering vil ikke åpne for arbeidsinnvandring, mener Helland. – Kanskje er de tilbakeholdne av frykt for at LO skal reagere? lurer han på.
 
– Ikke fokus på etnisitet
Partileder i SV, Audun Lysbakken, var den eneste på Stortinget som ikke hadde tid til å svare på spørsmål fra Utrop.

Derimot tok Olivia Corso Salles, tredjekandidat for Oslo SV, tid til å svare. Hun er ikke overrasket over resultatet i rapporten. Men hun synes det er spennende at andelen innvandrere med lang høyere utdanning er høyere enn i befolkningen ellers. 

Salles setter spørsmålstegn rundt fokuset på velferdsmottagernes opprinnelse.  – I noen faser av livet trenger vi velferdsordninger. Slik er det for alle og slik skal det være. Det er verd å stille spørsmålstegn ved om det nødvendigvis er hensiktsmessig å bokføre velferdsutgifter og skatteinntekter etter hvilket land folk er født i eller i hvilket land foreldrene er født i, sier Salles, som er bekymret for andre funn i rapporten.

 
– Både kvinner og personer med innvandrerbakgrunn får mindre uttelling for utdannelsen sin, i form av jobb og høyere lønn, enn det menn ellers i befolkningen gjør. Her har vi noen sentrale utfordringer som må løses. 
– Bra med dokumentasjon
Håkon Haugli (Ap) ønsker å få fram nyansene i innvandringsdebatten.
Foto : dna.no
Stortingsrepresentant for Ap, Håkon Haugli, mener norsk økonomi og velferd er helt avhengig av innvandrernes bidrag.

–Det er fortsatt mange innvandrere som ikke får brukt sin kompetanse i Norge og diskrimineres i arbeidslivet, men hovedbildet er at Norge lykkes med integrering.

 
–  Både gutter og jenter med to innvandrerforeldre, tar høyere utdanning i større grad enn såkalt «etnisk norske» ungdommer. Det er det grunn til å glede seg over, samtidig må vi ta frafall fra videregående skole og utstøting av arbeidslivet på stort alvor – uansett hvem det rammer. Regjeringen har vært særlig opptatt av å bidra til at kvinner deltar i arbeidslivet. Senest i år er det lansert nye tiltak for å nå dette målet, understreker han.
 
Innvandringsdebatten har lenge vært fokusert på kostnadene rundt innvandring, men hvorfor har ikke debatten reflektert de funnene som rapporten viser til?

 
 
– Mange som deltar i den politiske debatten har som utgangspunkt at innvandring og innvandrere er et problem for det norske samfunn. Det er viktig å få fram at gruppa «innvandrere» er sammensatt og at utfordringene for ulike grupper ikke er de samme. Det er et stort tankekors at vi ikke i større grad diskuterer det behovet vi har for utenlandsk arbeidskraft framover og den verdien innvandrere til Norge representerer både økonomisk og ellers.


 
Hva vil Ap gjøre framover i innvandringsdebatten, sett ut ifra disse tallene?

 
– Vi er opptatt av å få fram nyansene i debatten. Arbeiderpartiet mener det er helt nødvendig å diskutere den verdien innvandring representerer og samtidig erkjenne at integrering byr på noen utfordringer.