– Innvandring til Norge er et godt tegn

Innvandrerbefolkningen og etterkommerne vil utgjøre 23 prosent av befolkningen i 2030
Foto: James Cridland
– Det er fantastisk at vi har klart å skape et land som så mange vil flytte til, sa forsker Tone Fløtten da Fafo la fram sin forskning om hvordan det vil gå med Norge og den norske velferden fram mot 2030. 
0Shares

Det var de tunge trendenes og de lange linjenes dag da Fafo la fram sine første rapporter i det såkalte Normod-prosjektet i går. Prosjektet har som mål å se nærmere på de nordiske samfunnsmodellenes framtidige bærekraft. Forskere fra alle de fem nordiske landene er involvert. 

Innvandringens konsekvenser på velferdssystemet og samfunnet mer generelt var et av temaene som ble diskutert da Fafo la fram de første rapportene i prosjektet. Fire tunge trender kommer til å prege Norge i tiden fram mot 2030, ifølge forsker Tone Fløtten: 

  • Vi blir flere
  • Vi blir eldre
  • Vi blir færre i yrkesaktiv alder
  • Det kommer flere innvandrere

– Ikke uhåndterlig
Til sammen kan dette legge press på den nordiske modellen. Men utfordringene er langt fra uhåndterlige, mente Fløtten. Hun er medforfatter i rapporten “Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene”, som var en av fire delrapporter i Nordmod-prosjektet som ble lagt fram i går. 

– Det at vi får flere eldre og færre i yrkesaktiv alder, gjør at alle må jobbe mer hvis vi skal opprettholde velferden. Når det gjelder innvandrere, er det mye å hente, særlig blant innvandrerkvinner. Mange grupper av innvandrerkvinner jobber for lite i dag, sa Fløtten. 

Samtidig minnet Fløtten om at grunnen til at befolkningen eldes, er at vi har gode levekår, noe som også gir lengre levealder. Alt i alt er den nordiske modellen altså en suksesshistorie, ikke minst i Norge, ifølge Fløtten. 

– Det er fantastisk at vi har et samfunn som har skapt så gode levekår at mange vil flytte hit, sa Fløtten. 

Vi vet ikke i dag hvordan endringene i befolkningen vil påvirke landet vårt, men vi har uansett tid til å justere og sette inn tiltak for å motvirke uheldige utviklingstrekk, mente Fløtten.

– Trenger sosial integrering 
Den store arbeidsinnvandringen vi i dag opplever, kan imidlertid også skape ubalanse andre steder i den nordiske modellen, mente seniorforsker Jon Erik Dølvik. Han har skrevet delrapporten “Grunnpilarene i de nordiske modellene”, som også ble lagt frem i går. Dølvik la stor vekt på fagforeningenes betydning for framveksten av en stabil modell der ingen av partene i arbeidslivet har for mye makt. 

– Innvandrere er i mindre grad fagorganisert og deltar på andre arenaer enn majoritetsbefolkningen. Dermed kan fagforeningenes makt svekkes som en følge av den høye innvandringen vi ser i dag. 

Forskningsleder i Fafo, Jon M. Hippe, supplerte i den påfølgende paneldebatten med følgende poeng: 

– I tillegg til fagforeningenens sterke og konstruktive rolle i Norge, har systemet hvilt på en grunnleggende tillit mellom partene i arbeidslivet, og en generell tillit i samfunnet. Derfor er det svært viktig med sosial integrering, ikke bare integrering på arbeidsmarkdet, altså økonomisk integrering, sa forskningslederen. 

Ser fram mot 2014
Hippe er en av forfatterne bak rapporten “Norsk landrapport 1990-2012”, som er den tredje av de fire rapportene som er lagt fram. Den fjerde rapporten er skrevet av Johan Christensen fra European University Institute i Firenze og har fått tittelen “Nordisk skattepolitikk mot 2030”. 

Sluttrapporten for Nordmod-prosjektet legges fram i 2014 og skal omhandle alle de fem nordiske landene.