Valgseminarer med fokus på integrering

Norges Utenriksminister ESPEN BARTH EIDE holdte innledning på Norsk Folkehjelp Oslo, OASENs valg festival
Oasen - Kvinner Krysser Grenser har hatt mange valgseminarer rundt i Oslo, det var på Holmlia, Grünerløkka, Gamle Oslo, Lambertseter, Søndre Nordstrand, Torshov, Sagene, Stovner, Oslo sentrum, Hauketo og Haugestua. 
0Shares

Til valgseminarene har det kommet topp-politikerer som utenriksminister Espen Barth Eide, Sunniva Ørstavik, Likestillings og diskrimineringsombud, fra Aps Abdullah Alsabeegh, Rina Mariann Hansen og Marit Nybakk, Afshan Rafiq, Saida Begum og Mudassar Kapur fra Høyre, Gülay Kutal og Ingunn Gjerstad fra SV, Aina Stenersen fra Frp, Reza Rezaee og Marietta Lobo fra Rødt, Torill Berge fra Venstre, Nadine Al-Mustafa fra Senterpartiet og Une Aina Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne.

Valgseminarene var organisert i samarbeidet med avisen Utrop, Hero kompetanse, Senter for flyktninger og innvandrere i Gamle Oslo, Norsk undervisning for Kvinner – Lambertseter, Sagene Samfunnhus, Sagene friviighetssentralen, Haugestua Nærmiljøsenter, Sinqe Oromisk kvinnegruppe, Internasjonal Kvinneklubb, Ayekantun og Pak Norwegian Welfare Research Senter.

Kandidatene har opsummert sine synspunkter for Oasen slik:

Afshan Rafiq, Stortingskandidat for Høyre i Oslo, om sitt partis mangfolds- og inkluderingspolitikk: 

– Gode norskkunnskaper og deltakelse i arbeidsliv er nøklene til inkludering i det norske samfunnet. Arbeid gir tilhørighet, fellesskap, nettverk og mulighet til selvhjulpenhet. Arbeidsinntekt gir også mulighet for å komme inn på det ordinære boligmarkedet. En forutsetning for å kunne få jobb vil i de fleste tilfeller være gode norskkunnskaper. Høyre vil derfor bygge sin integreringspolitikk på kunnskap og kvalifisering, mulighet for arbeid og tilgang til boligmarkedet. Mennesker som har fått lovlig opphold i landet, skal møtes med forventninger om å bidra og å delta i det norske samfunnslivet. 

Høyres løsninger:
– Kartlegge barnas språkferdigheter og gi språkopplæring til barn med svake norskferdigheter før skolestart. Tilbudet skal også omfatte barn som ikke går i barnehage.

– Styrke språkopplæringen for kvinner med minoritetsbakgrunn, og gi flere mulighet til å delta i arbeidslivet.

– Sørge for raskere godkjenningsordninger, bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre at utdanningen innvandrerne allerede har, kan brukes i Norge.

– Bruke leksehjelp og sommerskole for å nå barn med spesielle språkutfordringer

– Samarbeide med innvandrerorganisasjoner og kulturelle og religiøse samfunn for å sikre at        enkeltgrupper ikke faller utenfor.

– Styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivillige organisasjoner ressurser til å drive integreringsarbeid.

SVs løsninger:

– Jobb eller utdanning til alle under 25 år
– Gi innvandrerkvinner mulighet til arbeid
– Kvoter minoriteter til de er i arbeid like mye som andre
– Sats skikkelig på voksenopplæring
– Mennesker kan ha to land. Innfør dobbelt statsborgerskap.
– Like rettigheter for kvinner – med eller uten hijab
– Sats på morsmålsopplæring. 

– Vi står for en human, solidarisk, rettssikker og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk samtidig som at norske lønns- og arbeidsvilkår opprettholdes. Derfor går man inn for å kjempe mot sosial dumping av arbeidsinnvandrere, kjempe for norskopplæring til arbeidsinnvandrere, la asylsøkere jobbe mens de venter på svar, mot begrensninger på familiegjenforening, for at asylbarna som har vært i Norge i tre år eller lengre må få bli. Varig opphold til alle enslige mindreårige asylsøkere – i barnevernets ansvar, for et eget ombud for asylsøkere, en ny domstol for klage på asylsøknader, for lettere visumadgang, og for å ta imot flere flyktninger godkjent av FN

FrP: bort med helsekøene

Aina Stenersen, Oslo Frps femte stortingskandidat skriver:

– Fremskrittspartiet ønsker en verdig eldreomsorg for alle eldre i Norge der den enkeltes behov blir ivaretatt. Vi vil gi en juridisk rett til sykehjemsplass så snart den medisinske situasjonen tilsier det, samtidig vil vi gi et langt bedre tilbud til dem som ønsker å bo hjemme lengst mulig. Vi vil fjerne dagens helsekøer. Ca. 270 000 personer venter på behandling på sykehusene. Vi mener staten skal bruke den ledige kapasiteten i det private til å få bort helsekøene.

– Fremskrittspartiet har blant annet foreslått at pårørende bør få sykepenger eller pleiepenger for å pleie sine nærmeste hjemme hvis de er alvorlige syke. Dette mener vi er et godt forslag både fordi mange pårørende i dag faktisk har denne oppgaven på fulltid uten mulighet til å ta lønnet arbeid ved siden av. Vi vil ha en helhetlig rusbehandling som hjelper folk til rusfrihet. I dag venter altfor mange på behandling, og oppfølging etter akutt avrusing uteblir. Vi vil derfor etablere en ordning med en egen koordinator som sikrer den enkelte avrusing, behandling og ettervern gjennom et helhetlig løp. Nær 13.000 voksne, barn og unge venter også på behandling i psykiatrien her i landet.

– Fremskrittspartiet reagerer kraftig på svekkingingen regjeringen har gjort av det psykiske helsevernet i Norge. Vi reagerer også sterkt på at barn i norske asylmottak ikke har den samme tryggheten som norske barn og mener situasjonen er ute av kontroll. Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda (UNE) driver videre i dag tidvis en umenneskelig behandling av folk når asylsøkere blir boende på mottak i månedsvis for å vente på at saken deres blir avgjort. Et av forslagene FrP har behandlet på landsmøtet i 2012 er at vi skal innføre en behandlingstid på ca. én måned. I dag fungerer ikke systemet.

– Fremskrittspartiet vil også føre en trygg økonomisk politikk som sikrer arbeidsplasser, hjem og velferd. Våre alternative statsbudsjetter viser at det vil gå godt med norsk økonomi om vår politikk gjennomføres. Vi vil:

* Sikre lovfestede rettigheter i eldreomsorgen.
* Sikre en verdig eldreomsorg.
* Ha statlig finansierings ansvar for eldreomsorgen.
* Fjerne helsekøene.
* Styrke pasientrettighetene.
* Sørge for hjelp ved behov.
* Innføre bedre rusbehandling
* Styrke psykiatrien.
* Styrke rehabiliteringen – tilbake til jobb.
* Investere for fremtiden.

Venstres synspunkter:

– Venstres mål med integreringspolitikken er at alle skal kunne leve sammen, og være enige om noen grunnleggende felles verdier som vi bygger samfunnet vårt på. Samfunnet har et ansvar for å legge til rette for at alle innbyggere, uavhengig av etnisk bakgrunn eller fødested, har like muligheter. Flere innvandrere i arbeid gir også bedre integrering. Kommuner skal hjelpe innvandrere til å komme raskt i arbeid. Alle i Norge skal gis reell mulighet til å mestre norsk språk og samfunnsforståelse. Venstre vil støtte frivillige organisasjoner som arbeider med å fremme integrering.

– Barnehagen er den viktigste arenaen vi har for integrering av de yngste. Det må gis mulighet for gratis kjernetid til barn med behov for ekstra opplæring i norsk. Vi vil også gi mer penger til skoler med spesielt mange minoritetsspråklige slik at de kan ha flere lærere, mer leksehjelp og bedre skolehelsetjeneste. Dette er en viktig årsak til at Oslo-skolen lykkes med å skape sosial mobilitet og bedre integrering blant ungdom.

– Integrering er en gjensidig prosess: Vilje til å integreres og gjensidig respekt mellom mennesker er nøkkelen til god integrering og dermed til et sterkere samfunn. En tredel av barn med ikke-vestlig bakgrunn lever i husholdninger med inntekt under fattigdomsgrensen. Venstre tar til orde for større omfordeling ved å differensiere ordninger som barnetrygd, oppholdsbetaling i barnehage og SFO, slik at vi kan prioritere mer til dem som trenger det mest.

Rødt

Innvandrere er ikke en homogen gruppe. De har ulik kulturbakgrunn, yrkesbakgrunn, alder og familiesituasjon. Rødt anser innvandrere som en berikelse og ressurs for det norske samfunnet.

Rødt mener at tillit til og tro på innvandreres evner og muligheter er en forutsetning for å kunne bidra til å realisere et positivt, mangfoldig samfunn. At innvandrere ikke får jobb, handler ikke om problemer med språk eller kvalifikasjoner. Det som mangler er tiltak som setter innvandrere i stand til å konkurrere på like fot med andre i arbeidslivet. Mange møter dessuten motvilje fra arbeidskjøpere når det gjelder ansettelse. Rødt mener at innvandrere må brukes som eksperter på hvordan innvandrere kan integreres i arbeidslivet.
 
Hvis offentlig arbeidsformidling gjeninnføres, kan alle minoriteter få en bedre integrering i arbeidslivet.
 
Rasisme i ulike former er det største hinderet for et raust og inkluderende samfunn. Rasisme er en del av den dominerende vestlige kulturen og en følge av århundrer med kolonialisme, imperialisme og «hvit» undertrykkelse. I kjølvannet av «krigen mot terror» har muslimer over hele verden blitt utsatt for rasistisk hets og diskriminering. Muslimer må stadig forsvare seg mot beskyldninger om at de støtter terror og kvinneundertrykking. Folk med innvandrerbakgrunn blir systematisk diskriminert på arbeidsmarkedet, i boligmarkedet og av mediene. De får de dårligst betalte jobbene og de dårligste boligene.


Fem grunner til å stemme De Grønne:

1. Klimaendringer og miljøødeleggelser truer livsgrunnlaget for fattige mennesker og fremtidige generasjoner. Som et rikt land, med en velferd basert på olje og gass, har vi i Norge et særlig ansvar for å gå foran internasjonalt. De Grønne vil erstatte oljeindustrien med fornybar energi i løpet av de neste 20 årene og kutte våre egne klimagassutslipp med 40 % innen 2020.

2. De Grønne er en del av en internasjonal bevegelse, som vil arbeide for rettferdig fordeling mellom folkegrupper, land og regioner, respekt for naturen og solidaritet med generasjonene som kommer etter oss. Vi mener Norge bør bruke en større andel av vår rikdom i Oljefondet på forskning og investering i en bærekraftig utvikling i fattige land.

3. De Grønne vil samarbeide og forhandle med både høyre- og venstresiden i norsk politikk, fordi vi tror begge sider har gode løsninger, uavhengig av ideologi. om et godt skole- og helsetilbud, et skattesystem som jevner ut forskjellene mellom fattige og rike og. Vi vil også at det skal bli lettere å etablere ny bedrift i Norge, slik at vi får mer mangfold i næringslivet og skaper arbeidsplasser.

4. Mange, spesielt kvinner, gjør en stor ubetalt jobb med omsorg for barn og eldre, og frivillig innsats i organisasjoner og nærmiljø. De Grønne vil gjøre det lettere å kombinere jobb med familieliv, og sørge for at kvinnedominerte yrker (som helse og omsorg) får bedre arbeidsbetingelser og mer rettferdig lønn. Vi vil opprettholde kontantstøtten for toåringer for å gjøre det lettere å være hjemme med de minste barna.

5. Norge må føre en human asylpolitikk. Vi vil ha gode og trygge forhold på asylmottakene og gjøre det mulig for alle som venter på mottak å lære norsk og bli kjent med det norske samfunnet. Asylmottak skal ikke isolere mennesker fra samfunnet rundt, men heller gjøre det lettere å lære språket, få midlertidig arbeidstillatelse og et godt helsetilbud i påvente av søknaden.