Ingen snillisme

Frps innvandringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen.
Foto: frp.no
Frp går til valg på en tøffere linje mot problemer som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Innvandrerkvinner i enkelte patriarkalske miljøer holdes aktivt utenfor norsk arbeids- og samfunnsliv, sier Frps innvandringspolitiske talsmann, Morten Ørsal Johansen.
0Shares

I dagene før valget gir Utrop deg de viktigste punktene i partienes innvandringspolitikk. Tidligere denne uken har du kunnet lese om Høyres og Ap’s integeringspolitikk.  

Vi har snakket med Morten Ørsal Johansen, innvandringspolitisk talsmann for FrP, som presenterer seks innvandringspolitiske punkter som partiet vil gjennomføre hvis de kommer inn i regjering. 

1. Bedre integrering
Johansen: Norge skal være et samfunn som holder de svake oppe uten å holde de sterke nede. Vi stiller krav til de som kan og gir ryggdekning for de som vil. Man hjelper ingen ved å senke forventningene til dem, eller avskrive dem. Dette mener vi er snillisme i integreringspolitikken gjør mer skade enn det gagner. Vi mener man skal hjelpe de svakeste, men vi møter også alle med høye krav og forventninger. Skal man skape et samfunn med like muligheter for alle, skal man ikke behandle alle likt.

En alt for stor andel personer av innvandrerbakgrunn er utenfor det ordinære arbeidslivet.

2. Bedre norskkunnskaper med obligatorisk og bestått prøve
Johansen: Vi ønsker at innvandrere som kan og vil noe, skal lykkes. For å oppnå dette må man lære både norsk språk og det norske samfunn å kjenne. Vi mener innvandrere har det største ansvaret for tilpasning til norske forhold. Men samfunnet skal også være tydelig på hvilke krav man bør innfri for å være en deltagende samfunnsborger. Derfor mener vi at innvandrere som går på norskkurs og består skriftlig og muntlig eksamen, skal få et vitnemål med karakter på hvor gode kunnskaper de har. Dette er et verdipapir i møte med det norske samfunnet og norsk arbeidsliv.

3. Uavhengighet for mor
Johansen: Vi vil at alle borgere i Norge skal behandles likeverdig og ha rett til personlig autonomi og frihet. Dessverre er det slik at en del innvandrerkvinner i noen mer patriarkalske miljøer holdes aktivt utenfor norsk arbeids- og samfunnsliv. Mødre som holdes utenfor det norske fellesskapet, kan vanskelig oppdra sine barn til å bli velintegrerte samfunnsborgere, hvis de ikke skjønner samfunnet rundt seg. Vi vil at innvandrerkvinner på lik linje med andre skal kunne delta i det norske samfunnet, og aksepterer ikke at ulike kvinnefiendtlige dogmer som hindrer dem fra å delta i det norske samfunnet på lik linje med norske kvinner.

4. Gi innvandrere motivasjon og kunnskap til å delta i arbeidslivet. De som ikke finner en plass i arbeidslivet, bør søke om utdannelse og skolering
Johansen: Vi vil at sysselsettingsgraden blant innvandrere skal økes betraktelig. En alt for stor andel personer av innvandrerbakgrunn er utenfor det ordinære arbeidslivet, selv etter deltakelse i introduksjonsprogram. Disse må gis motivasjon og kunnskap til å delta i arbeidslivet og derigjennom bli bedre integrert. Innvandrere som ikke finner en plass i arbeidslivet, bør søke å få en utdannelse og skolering slik at de kommer bort fra en tilværelse på offentlige stønader, og i stedet gis anledning til å bidra til den verdiskapningen som vi alle lever av. Da vil man møtes med respekt og dermed få økt selvrespekt.

5. Trygg oppvekst for barn i Norge
Johansen: Vi ønsker at barn som vokser opp i Norge skal ha en trygg barndom og oppvekst. Vi mener det er viktig at barn og unge med innvandrerbakgrunn, opplever og tar del i den friheten barn med norsk bakgrunn har. Vi vil at det reageres strengt mot overgrep som tvangsekteskap, kjønnslemlesting, undertrykkelse og vold som mange barn og unge med bakgrunn i andre kulturer dessverre opplever på kroppen.

6. Premiere egeninnsats og gründervirksomhet
Johansen: Uavhengig om man har røtter i Norge eller et annet land, er møtet med et stivbent, offentlig byråkrati og et høyt skatte- og avgiftsnivå avskrekkende for de som har gode ideer og vil skape noe positivt. Å skape verdier er grunnleggende i alle samfunn, og alle som ønsker, vil og kan skape noe gjennom egeninnsats, fortjener positiv oppmerksomhet i form av lavere skatter, avgifter, rapporteringskrav og offentlige inngrep.