– Erstatt UNE med egen utlendingsdomstol

Olivia Corso Salles (SV) mener det er mange ulemper knyttet til det å måtte si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap
Foto: sv.no
Olivia Corso Salles (bildet), 3. kandidat for Oslo SV, presenterer ti innvandringspolitiske punkter som partiet vil gjennomføre hvis de kommer inn i regjering igjen.
0Shares

1. At barnets beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn i asylsaker.

Salles: I flere saker har barn som har bodd lenge i Norge blitt sendt ut av landet. Dette til tross for at barnets beste har vært å få bli i landet. Ønsket om liten asyltilstrømning til Norge har i disse sakene fått veie tyngre enn hensynet til barnet. Det vil vi endre.

2. Å opprette et ombud for flyktninger og asylsøkere.

Salles: Asylsøkere og flyktninger er ressurssvake grupper. Et eget flyktningombud vil kunne ta i mot klager fra asylsøkere og flyktninger som føler seg urimelig behandlet og peke på løsninger i henhold til norsk rett.

3. Å åpne for at asylsøkere skal kunne endre søknaden sin fra asylsøknad til søknad om arbeidstillatelse, forutsatt at vilkårene for arbeidstillatelse er oppfylt.

Salles: En flyktning som lærer seg norsk, og som har ferdigheter som arbeidslivet har behov for bør kunne søke arbeidsinnvandringstillatelse uten først å måtte reise tilbake til landet han eller hun flyktet fra.

4. Å opprette en egen domstol for utlendingssaker.

Salles: Asylsøkeres rettssikkerhet vil bli bedre ved å erstatte Utlendingsnemnda med en egen domstol for utlendingssaker etter svensk modell. Der vil asylsøkere kunne forklare seg direkte for beslutningstakerne, ha bedre innsyn i saken og ha bedre mulighet til å gi sitt tilsvar til relevante vurderingstemaer.

5. At saksbehandlingstiden i asylsaker ikke skal overgå 6 måneder.

Salles: Rask saksbehandling er viktig for at den enkelte skal få avklaring og kunne komme i gang med sitt videre liv. I tillegg vil det forhindre at barn vokser opp i asylmottak.

6. At det ikke skal være krav til verken inntekt eller botid for gjenforening med nærmeste familie.

Salles: Dagens krav er for strenge, det bør være en grunnleggende rettighet å kunne gjenforenes med sin nærmeste familie. Kravet til inntekt hos den som bor i Norge fører til at høytlønnede kan få gjenforening, mens mennesker med lav inntekt ikke kan det.

7. Å erstatte treårsregelen med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting.

Salles: Treårsregelen er en regel som fratar den som har kommet til Norge gjennom ekteskap retten til å bli her, om skilsmisse tas ut innen tre år etter giftermålet. Det stiller særlig kvinner sårbare for overgrep og utnytting, da kvinnen ikke kan bryte ut av forholdet uten å miste oppholdstillatelsen.

8. At arbeidsinnvandringen underlegges sterkere kontroll, slik at norske lønns- og arbeidsvilkår ikke undergraves.

Salles: Vi ønsker større adgang til bruk av allmenngjøring, og andre tiltak for å hindre at norske lønns- og arbeidsvilkår trues av sosial dumping. Innvandrere som kommer til Norge må sikres samme lønninger og vilkår som nordmenn. Vi vil også si opp Schengen-avtalen, for mer effektivt å kunne kontrollere egne grenser.

9. At Norge skal ratifisere den nye tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen som gir barn klagerett direkte til FN.

Salles: Tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon innfører klagerett direkte til FN for brudd på konvensjonen. Det er et viktig instrument som vil bedre barns rettigheter.

10. At ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere oppheves.

Salles: Flere enslige barn får kun midlertidig opphold fra de er 15 til 18 år, for så å sendes ut. Vi mener at denne praksisen må opphøre, og at barna må gis varig oppholdstillatelse. Barn som kommer til Norge og er alene i verden, bør ikke sendes tilbake når de har etablert seg i Norge og har sitt liv her.