– Kanaliser innvandringen ut av storbyen

 
Foto: Senterpartiet
Heidi Greni (bildet), innvandringspolitisk talsperson for Sp, presenterer ti punkter som partiet vil gjennomføre hvis de kommer inn i regjering igjen.
0Shares

1. Flykning- og asylpolitikk som bygger på FN.

Greni: Vi vil føre en flyktning- og asylpolitikk som bygger på våre internasjonale forpliktelser og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger.

2. Redusere saksbehandlingstiden i utlendingsforvaltningen samtidig som rettssikkerheten ivaretas.

Greni: Redusert saksbehandlingstid vil bidra til at de som har et reelt beskyttelsesbehov kommer raskere i gang med sin nye tilværelse i Norge. Det er viktig for den enkelte at ventetiden før vedtak blir kortest mulig. Også for samfunnet som helhet er det viktig at integreringen av dem som skal bli i Norge, starter raskt.

3. Styrke innsatsen for å håndtere utlendinger som representerer en sikkerhetsrisiko.

Greni: For å ivareta folks alminnelige rettsoppfatning må lovverket styrkes når det gjelder å håndtere utlendinger som representerer en sikkerhetsrisiko, eller fare for samfunnet eller enkeltpersoner. Det er viktig at asylinstituttets legitimitet ivaretas ved at det beskytter dem som har behov for det, og ikke misbrukes for andre formål. Derfor vil vi etterstrebe å utvikle en lovgivning som ivaretar våre internasjonale forpliktelser, nasjonale bestemmelser og samtidig gir mulighet til å kunne reagere mer effektivt mot misbruk av asylinstituttet enn tilfellet er i dag.

4. Sikre god oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere.

Greni: Enslige mindreårige asylsøkere er en særlig sårbar gruppe asylsøkere og må sikres god oppfølging.

5. Øke antall kvoteflyktninger til 1500.

Greni: Kvoteflyktninger er personer som har flyktningstatus og som i mange tilfeller har ventet lenge på et land som vil ta imot dem. Norge bør gå foran og ta et større ansvar for å gi flere FN-godkjente flyktninger en trygg tilværelse.

6. Begrense antall ankemuligheter i utlendingsforvaltningen.

Greni: Vi ønsker å sette tak på antall ankemuligheter i utlendingsforvaltningen for å sikre at asylsøkere med avslag på søknader raskere forlater Norge.

7. Kanalisere mer av befolkningsvekst som følge av innvandring til områder utenom de store pressområdene/storbyområdene.

Greni: En mer balansert befolkningsvekst vil minske presset på storbyområder samtidig som innvandrere kan bidra til næringsliv og aktivitetsvekst i andre deler av landet. Vi mener at integrering går raskere og enklere i små lokalsamfunn. Derfor mener vi at det er viktig at nasjonale myndigheter stimulerer til spredt bosetting av innvandrere i hele landet.

8. Raskere bosetting av flyktninger.

Greni: Vi mener at nøkkelen til integrering ligger i aktivitet i arbeidslivet, på skolen og i lokalsamfunnet. Derfor bør det legges opp til at innvandrere så raskt som mulig bosetter seg i en kommune, får et tjenlig bosted, deltar på introduksjonsprogram, lærer norsk og kommer ut i jobb eller starter på utdanning. Barn må også begynne på skole eller i barnehage raskt for å bli en del av det norske samfunnet

9. Raskere uttransportering ved avslag på søknad om asyl i Norge.

Greni: For blant annet å ivareta asylinstituttets legitimitet i befolkningen og for å kunne prioritere innsatsen rettet mot dem som faktisk har et beskyttelsesbehov vil vi ha raskere uttransportering ved avslag på søknad om asyl i Norge.

10. Arbeidsinnvandringen til Norge må så langt det lar seg gjør være basert på behovene i norsk arbeidsliv.

Greni: Arbeidsinnvandringen utgjør en viktig faktor i norsk økonomi, samtidig som den stiller oss overfor nye utfordringer, både når det gjelder innrettingen av velferdsstaten, lønnsdannelsen i enkelte yrker og infrastruktur.