– Integrering fra dag én

 
Foto: Jo Straube
Guri Melby (bildet), 3. kandidat i Oslo for Venstre, presenterer ti innvandringspolitiske punkter som Venstre vil gjennomføre hvis de kommer inn i regjering.
0Shares

1. At mottakene drives ut fra prinsippet om «integrering fra første dag» med mulighet for å jobbe, lære språk og å bli en del av lokalsamfunnet.

Melby: Verken asylsøker eller samfunnet har noe å tape på at folk er deltakende fra første dag de kommer til Norge, men ventetid med den passiviteten det ofte fører med seg skaper ikke et god grunnlag for integreringen fra den dagen man eventuelt får opphold.

2. Gi asylsøkere mulighet til å skifte kø fra søknad om asyl til søknad om opphold på grunn av arbeid.

Melby: Det er viktig å verne om asylinstituttet for de som virkelig trenger det. Viser det seg at en ikke har reell grunn asyl, men har mulighet til å jobbe i Norge må det være et system for det. Dette har de fått til i Sverige og det mener vi må kunne være mulig i Norge også.

3. Innføre en ordning med kjærlighetsvisum, som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo sammen i 12 måneder i Norge.

Melby: Finner man kjærligheten for eksempel på ferie, studie eller jobb i utlandet bør det være mulig å finne en ordning hvor man kan være sammen i Norge uten at det trenger å bety at man skal gifte seg med en gang. Et kjærlighetsvisum kan være en ordning som gir folk muligheten til å finne ut om dette er fremtiden eller ikke.

4. Venstre vil ha en arbeidsinnvandringspolitikk som gjør det lettere å få opphold på grunnlag av arbeid som for eksempel forhåndsgodkjenning av bedrifter som ønsker arbeidstakere fra utlandet, og bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner slik at forskere og spesialister kan påbegynne arbeidet sitt mens Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknaden.

Melby: I dag opplever enkelte bedrifter og institusjoner mye byråkrati og ventetid for å få godkjenninger og mister viktige ressurspersoner på grunn av dette. Ved en forhåndsgodkjenning vil man kunne mer effektivt sikre seg godt kvalifiserte arbeidstakere i den konkurransen mange bedrifter og institusjoner lever i i dag.

5. Innføre klageadgang for mulig brudd på Barnekonvensjonen.

Melby: Barnekonvensjonens bestemmelser, blant annet at hensynet til barnets beste skal være avgjørende, må få gjennomslagskraft også i forhold til asylbarn. Derfor vil Venstre at det skal innføres klageadgang for mulig brudd på Barnekonvensjonen. Dette vil sikre barn et sterke vern og selvstendig klageadgang på brudd på Barnekonvensjonen. 

6. At mennesker uten lovlig opphold som ikke kan returneres, skal gis mulighet til opphold etter fem år.

Melby: Enkelte asylsøkere kan ikke sendes ut etter avslått asylsøknad fordi Norge ikke har returavtale med hjemlandet eller fordi hjemlandet nekter å ta imot vedkommende. For å sikre humane levekår for denne gruppen mener vi at man må sette grensen ved 5 år. 

7. Venstre vil øke integreringsstøtten og gi kommunene ekstra økonomiske insentiver for å ta imot mindreårige som har fått opphold, slik at disse kommer hurtig ut av mottak.

Melby: Det er mange som har fått opphold i Norge, men som fortsatt bor på mottak på grunn av at kommuner ikke bosetter. For å unngå at mennesker som skal leve resten av sitt liv i Norge blir sittende på mottak vil vi styrke enkelte virkemidler.

8. Senke lønnskravet for å få arbeidstillatelse til arbeidssøkere som har fått tilbud om heltidsarbeid.

Melby: Tilgang på arbeidskraft er viktig for økonomisk vekst og det må bli letter å få opphold på grunnlag av arbeid.

9. Gjennomgå krav til godkjenning av høyere utdanning slik at det blir enklere å få godkjent utdannelse fra et annet land.

Melby: I dag møter folk med høyere utdanning fra et annet land problemer med å få godkjent utdannelsen sin i Norge og en gjennomgang kan bidra til at enkelte letter får brukt sin kunnskap på det norske arbeidsmarkedet.

10. At lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, og at det samme skal gjelde foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn.

Melby: Det er inhumant at barn må leve i uvisshet og frykt i mange år
på asylmottak. Barns beste må veie tyngre enn såkalte «innvandringsregulerende hensyn».