Høyres løsninger for integrering

 
Foto: Claudio Castello
Høyre vil bygge sin integreringspolitikk på kunnskap og kvalifisering, mulighet for arbeid og tilgang til boligmarkedet.
Afshan Rafiq, Stortingskandidat for Høyre i Oslo
Latest posts by Afshan Rafiq, Stortingskandidat for Høyre i Oslo (see all)

Afshan Rafiq (bildet) har deltatt på flere debatter for, med og om innvandrere og særlig innvandrerkvinner i løpet av valgkampen. Her oppsummerer hun Høyres integreringspolitikk: 

– Gode norskkunnskaper og deltakelse i arbeidsliv er nøklene til inkludering i det norske samfunnet. Arbeid gir tilhørighet, fellesskap, nettverk og mulighet til selvhjulpenhet. Arbeidsinntekt gir også mulighet for å komme inn på det ordinære boligmarkedet. En forutsetning for å kunne få jobb vil i de fleste tilfeller være gode norskkunnskaper. Høyre vil derfor bygge sin integreringspolitikk på kunnskap og kvalifisering, mulighet for arbeid og tilgang til boligmarkedet. Mennesker som har fått lovlig opphold i landet, skal møtes med forventninger om å bidra og å delta i det norske samfunnslivet.

Foto: Marcelo Corvalan

– Kartlegge barnas språkferdigheter og gi språkopplæring til barn med svake norskferdigheter før skolestart. Tilbudet skal også omfatte barn som ikke går i barnehage.

– Styrke språkopplæringen for kvinner med minoritetsbakgrunn, og gi flere mulighet til å delta i arbeidslivet.

– Sørge for raskere godkjenningsordninger, bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre at utdanningen innvandrerne allerede har, kan brukes i Norge.

– Bruke leksehjelp og sommerskole for å nå barn med spesielle språkutfordringer

– Samarbeide med innvandrerorganisasjoner og kulturelle og religiøse samfunn for å sikre at      enkeltgrupper ikke faller utenfor.

 – Styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivillige organisasjoner ressurser til å drive integreringsarbeid