Aksjonerer mot DNA-testing

0Shares

-Vår erfaring har vist at det er, veldig dårlig kommunikasjon mellom myndighetene i Oslo og de norske myndighetene ved konsulat og ambassade i utlandet. Vi stiller oss kritiske til den feilinformasjon og mangelen på korrekt og fullstendig informasjon til de som søker om visum til Norge og deres referansepersoner i Norge.

-Vi er bekymret for hvordan Utlendingsdirektoratet (UDI) fungerer og hvordan UDI behandler de som søker om familiegjenforening eller om besøksvisum til sine slekt og venner som er bosatte i Norge. De siste årene har det kommet mange klager men få endringer. Faktisk ser det ut som om forholdene har forverret seg, sier initiativ takerne.

Aksjonistene avviser bruken av DNA-test som et av redskapene for å vurdere familiemedlemskap.

-Disse testene er redskaper som fungerer til å skille familier for over lange tidsperioder og kan i noen tilfeller ødelegge de ellers sammensveisete bånd innen familier.

Med underskriftskampanjen krever de at sakene til de søkerne som per i dag venter på svar blir behandlet uten ytterligere utsettelser. De må ikke tvinges til å vente til testefasilitetene er på plass. De må heller ikke tvinges til å reise til testelokaler i land langt fra hjemlandet.

– Vi har merket oss at lavinntektssøkere om familiegjenforening, inkludert funksjonshemmete søkere, innvandrer kvinner, og lignende, kan bli nektet gjenforening på grunn av sin lave inntekt. Minsteinntekten er i følge UDI kr. 165.000 pr år. Vi krever at Stortinget setter i gang en granskning de ovennevnte spørsmål og foretar en juridisk vurdering av hvorvidt bruken av DNA-tester er i tråd med borgerrettighetene til testpersonene og deres familiemedlemmer, sier aksjonistene.