Ekspertgruppe skal kartlegge vaksineskepsis blant innvandrere

– Det er viktig å forstå hvilke barrierer som kan forklare vaksineskepsis for å kunne nå fram til hele befolkningen, sier direktør i IMDi og leder av ekspertgruppen, Libe Rieber-Mohn.
Foto: Pixabay
Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal kartlegge årsaker til vaksineskepsis og foreslå tiltak for å få flere personer med innvandrerbakgrunn til å ta vaksine. Ekspertgruppen skal også vurdere de integreringsutfordringer som har oppstått som følge av pandemien.
0Shares

– Det er viktig at vi får mer kunnskap om årsakene til at enkelte innvandrergrupper er overrepresentert når det gjelder smitte og sykehusinnleggelser. I tillegg er personer med innvandrerbakgrunn mer utsatt for langsiktige konsekvenser av pandemien. Det er derfor viktig at vi ser på ytterligere tiltak for å bedre situasjonen for dem det gjelder, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding fra regjeringen.

Koronarelaterte sykehusinnleggelser

Det heter videre i pressemeldingen at personer med innvandrerbakgrunn gjennom hele pandemien har vært overrepresentert blant dem med påvist smitte og kotonarelaterte sykehusinnleggelser. Ekspertgruppen som nå opprettes vil være en forlengelse av gruppen som leverte sin rapport 4. desember 2020, der de foreslo en rekke tiltak for å redusere smitte blant personer med innvandrerbakgrunn.

– Den forrige ekspertgruppen foreslo konkrete tiltak som har vært nyttige i arbeidet for å motvirke smitte og sykehusinnleggelser. I tillegg til å se på nye tiltak for å få ned smitte, skal den nye ekspertgruppen vurdere integreringsutfordringer som har oppstått som følge av pandemien og hvordan disse kan møtes, sier Melby.

Den nye ekspertgruppen skal levere sin rapport i løpet av juni.

Ser på årsaker til vaksineskepsis

Ekspertgruppen skal undersøke årsaker til at personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant smittede. Gruppen skal også se nærmere på årsaker til vaksineskepsis, og foreslå tiltak for å få flere personer med innvandrerbakgrunn til å ta vaksine.

IMDI-direktør Libe Rieber-Mohn.
Foto : Beate Willumsen

– Det er viktig å forstå hvilke barrierer som kan forklare vaksineskepsis for å kunne nå fram til hele befolkningen, sier direktør i IMDi og leder av ekspertgruppen, Libe Rieber-Mohn.

Ekspertgruppen skal følge opp noen av utfordringene som ble løftet frem i koronakommisjonens rapport tidligere i vår. Her ble det blant annet pekt på viktigheten av å gi ut informasjon på ulike språk, og å sørge for at informasjonen når helt ut til innbyggerne for eksempel ved oppsøkende virksomhet og bruk av frivillige organisasjoner og ressurspersoner i innvandrermiljøene.

Øke tilliten mellom innvandrere og myndighetene

Gruppen skal også vurdere hvordan erfaringene fra arbeidet med oversettelser og tolking under pandemien kan bidra til mer likeverdige offentlige tjenester. I tillegg vil gruppen foreslå tiltak som kan bidra til økt tillit mellom myndighetene, personer med innvandrerbakgrunn og samfunnet forøvrig, sett i lys av erfaringene fra pandemien.

–  Pandemien har understreket viktigheten av å bygge tillit mellom personer med innvandrerbakgrunn og myndighetene. Å lykkes med dette arbeidet er avgjørende for å utvikle integreringsfeltet videre, sier Libe Rieber-Mohn.

– Regjeringen igangsatte tidlig tiltak rettet mot personer med innvandrerbakgrunn. En del tiltak har blitt intensivert og gjort mer målrettede. Vi har lært mye underveis, og vi har lyttet til råd og innspill. Nå venter vi spent ekspertgruppens rapport og nye forslag, avslutter Melby.