Vil forby bruk av barnetolker

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne synes det er viktig å få frem historiene om hverdagsrasisme.
Foto: Fremskrittspartiet
– Regjeringen foreslår nå at det skal være forbudt å bruke barn som tolk. I mange sammenhenger der barn blir brukt som tolk gjelder det voksnes livssituasjon. Dette er en belastning som barn bør skånes for, sier barneminister Solveig Horne, ifølge regjeringen.no. 

– Formålet med lovbestemmelsen er hensynet til barnets beste, sier barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). 

Bruk av barn som tolk forekommer flere steder. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomførte i perioden 2007-2011 undersøkelser som bekrefter at barn blir brukt som tolk blant annet hos fastleger, i barnevernet, i straffesakskjeden, i grunnskolen og ved NAV-kontorene. 

Forbud for de under 18 år
Forbudet vil gjelde alle under 18 år, og vil omfatte direkte oversetting ord for ord, og det å forklare meningsinnholdet i et budskap på norsk, samisk eller norsk tegnspråk. Forbudet har et unntak når det fremstår som nødvendig for å unngå tap av liv eller alvorlig helseskade, og et unntak for formidling av helt enkle beskjeder med et innhold som ikke er vanskelig verken for avgiver eller mottaker. 

– Barn vil sjelden ha den kompetansen som kreves for å kunne tolke på en faglig og forsvarlig måte i situasjoner hvor tolk er nødvendig, sier Horne til regjeringen.no.