Vil gjennomgå rutiner for medlemsregistrering

Bernt Eidsvig, katolsk biskop i Oslo og administrator for Trondheim Stift, er bekymret for de kirken ikke kan hjelpe.
Foto: Den katolske kirke
Etter en internjuridisk gjennomgang og dialog med Fylkesmannen innrømmer biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme (bildet) at medlemsregistreringsrutinene ikke har vært tilfredsstillende. 

Nå vil nye overordnede retningslinjer for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift bli offentliggjort, skriver bispedømmet i en pressemelding.

Bakgrunnen har vært den siste tids offentlige søkelys på Oslo-bispedømmets rutiner for medlemsregistrering, etter at enkeltpersoner har ment seg feilregistrert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå gjennomgått saken og pålagt Oslo katolske bispedømme å rette opp sitt medlemsregister ved at personer som åpenbart ikke har meldt seg inn i trossamfunnet, slettes fra registeret. 

– Jeg ser vedtaket som en naturlig oppfølging av den redegjørelse jeg har gitt Fylkesmannen og den påfølgende dialog. Vi vil derfor legge Fylkesmannens vedtak til grunn for det videre arbeidet med å kvalitetssikre medlemsregisteret. Vi vil også intensivere dette arbeidet gjennom å kontakte alle som er registrert i denne perioden, med mindre vi har entydig dokumentasjon på at de har meldt seg inn. Slik vil vi avklare med den enkelte om han eller hun ønsker å være medlemmer, sier Eidsvig, ifølge pressemeldingen.

Vokser på innvandring
Oslo katolske bispedømme har drøyt 130.000 registrerte katolikker. Likevel regnes det reelle antallet som er en god del høyere, først og fremst som følge av stor innvandring fra katolske land i Europa.

– Bispedømmet har hatt en formidabel vekst de seneste årene. Vi setter svært stor pris på alle nye katolikker i landet som beriker våre menigheter. Samtidig er det liten tvil om at veksten har overveldet oss og stilt vår kapasitet på stor prøve. Dialogen med Fylkesmannen har gitt oss en god anledning til å gjennomgå våre rutiner grundig og kvalitetssikre vårt medlemsregister. Selv om dette innebærer på kort sikt betydelig arbeid for oss, vil vi på lengre sikt gi alle parter en trygghet på at våre data er korrekte, sier Eidsvig til nettstedet katolsk.no.