Tolkeutvalgets innstilling ut på høring

IMDi-direktør Geir Barvik håper kommunene kan bosette flyktninger med opphold raskere.
Foto: Imdi.no
Kvaliteten på tolkingen i offentlig sektor har betydning for rettssikkerhet, likeverd og kvaliteten på tjenestetilbudet. God kommunikasjon er også viktige for integreringsprosessen, fastslår Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på sin hjemmeside.

– IMDi vil fortsette arbeidet for å bedre tilgangen til kvalifiserte tolker i offentlig sektor. Men det alene er ikke nok. Som utvalget peker på, bør hver sektor ha selvstendig ansvar for bestilling, kvalitetssikring og oppfølging av tolkene, sier IMDis direktør Geir Barvik (bildet).

Tolkeutvalgets innstilling ble overlevert statsråd Solveig Horne i september. Nå sendes innstillingen ut på høring. Høringsfristen er 31. mars.

Ifølge utredningen er det behov for å øke bruken av kvalifiserte tolker i alle deler av offentlig sektor og å styrke tilgangen på kvalifiserte tolker. Utvalget foreslår derfor en lovhjemlet plikt for offentlig sektor til å bruke kvalifisert tolk i gitte situasjoner.

Viktig jobb
IMDi-direktøren hevder utvalget har gjort et viktig arbeid.

– Visse deler av offentlig sektor trenger tolk som må ta ansvar for å organisere seg slik at de får de tolketjenestene som er nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Og derfor er det viktig at disse sektorene også kommer på banen i høringsrunden, sier han.

Her kan du lese brevet om høringen.

Her kan du lese utredningen fra utvalget Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd.