Større vilje til å motta flyktninger

Afganske flyktninger demonsterete utenfor Stortinget i oktober for å stoppe deportasjonen
Mer enn dobbelt så mange som i fjor mener det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i landet. 
0Shares

For mens kun sju prosent var av denne oppfatning i 2012 og 2013, har denne andelen økt til 18 prosent i år. 

Slikt går det frem av Statistisk Sentralbyrås (SSB) årlige undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og flyktninger som ble lagt fram 2. desember. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe.

Undersøkelsen viser at innbyggerne har stabile oppfatninger om flyktninger og innvandrere, selv om det er en liten endring i positiv retning både når det gjelder innvandreres innsats i arbeidslivet og betydning i kulturlivet. 

Færre mener innvadring gir utrygghet
Samtidig som flere mener det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, går andelen som mener det bør bli vanskeligere å få opphold, ned fra 42 til 28 prosent. Halvparten av de spurte mener at adgangen til å få opphold bør “være som i dag” (se bildefaksimilet under).

 
Foto : Skjermump/ssb.no

I 2014 er det 28 prosent som er helt eller nokså enige i utsagnet ‘innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet’, en nedgang på 7 prosentpoeng siden i fjor. 60 prosent sier seg uenige i utsagnet, mens 10 prosent svarer ”både og”. Selv om en del av datainnsamlingen fant sted i dagene etter sommerens terroralarm, har det øyensynlig ikke påvirket svarene. Tidlig på 2000-tallet var et flertall av de spurte enige i utsagnet.