Utreder håndhevingsapparatet for likestilling og diskriminering

 
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
Likestillingsminister Solveig Horne (bildet) setter i gang utredning av håndhevingsapparatet på likestillings- og diskrimineringsområdet.  

I dag håndheves likestillings- og diskrimineringslovgivningen av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN). Utredningen skal ta sikte på å skille pådriver- og lovhåndheveroppgavene og å styrke lovhåndhevingen.

– En klar og ryddig ansvarsdeling vil være et viktig premiss for utredningen. Flere aktører har pekt på utfordringer ved dagens håndhevingsapparat. Derfor skal utredningen ta sikte på å skille lovhåndheverrollen og pådriverrollen, slik at LDO rendyrkes som pådriverombud. Klager over brudd på diskrimineringslovgivningen kan behandles av LDN, som også gis adgang til mekling, sier likestillingsministeren til regjeringen.no.

Utredningen vil pågå parallelt med det pågående arbeidet med en felles likestillings- og ikke-diskrimineringslov.

– Jeg jobber med en felles likestillings- og ikke-diskrimineringslov. For å sikre at loven følges trenger vi en god og effektiv håndheving av loven, sier Horne.