Strammer inn på hatytringer

Hatkriminalitet, blant annet hatytringer på nett, vil etter innføringen av den nye straffeloven fra 01.10.2015 strammes inn ytterligere (Foto: Illustrasjon).
Foto: Rachel Johnson
1. oktober trår den nye Straffeloven i kraft. Loven strammer sterkere inn på hatkriminalitet, og herunder hatytringer.

Hatkriminalitet har vært straffbart tidligere, men i den nye loven er det enda strengere, melder NRK.

I den nye loven vil flere nye lovbrudd, blant annet skadeverk, bli ansett som grove dersom motivasjonen bak ugjerningen er offerets hudfarge, etnisitet, religion, legning eller nedsatte funksjonsevne.

I tillegg vil det også være mulig å skjerpe straffen i andre typer forbrytelser hvis disse motivene ligger til grunn.

Nå blir hatkriminalitet mer synliggjort i loven, og kanskje blir det da også mer vektlagt.

– Mer synliggjort
Til NRK opplyser høyesterettsdommer Magnus Matningsdal at endringene ikke nødvendigvis er så store som de kan se ut som. Han mener andre paragrafer allerede dekker mye av dette.

– Men nå blir hatkriminalitet mer synliggjort i loven, og kanskje blir det da også mer vektlagt, sier han.

Blitt vurdert internasjonalt
Tidligere i sommer har FNs rasediskrimineringskomité (CERD) ført tilsyn med Norge, og vurdert om landet følger sine internasjonale forpliktelser om å motarbeide diskriminering. 

Norske myndigheter har en rekke ganger fått internasjonal kritikk fra FN, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådet for manglende innsats mot hatkriminalitet og hatytringer. I sin konklusjon var komitéen spesielt tydelig i sine oppfordringer til Norge om å skjerpe innsatsen mot rasistiske og hatefulle ytringer. 

Det kommer også en rekke andre endringer når den nye straffeloven trer i kraft. Ifølge NRK er dette de viktigste: 

1. Medvirkning blir straffbart
2. Du slipper ikke like lett unna med selvforsvar
3. Strengere straffer for familievold