Høyesterett: Tyveridømt rumener kunne ikke utvises

Høyesterett har avgjort at Utlendingsnemdas vedtak om utvisning av en rumensk statsborger var ugyldig.
Foto: Pixaby
Høyesterett har slått fast at Utlendingsnemnda ikke kunne utvise en rumensk mann selv om han to ganger hadde vedtatt forelegg for tyveri.
52Shares

To ganger i løpet av tre år ble mannen pågrepet og bøtelagt for tyverier. Den første gangen var i 2016 da han hadde stjålet et mobildeksel og ble ilagt en bot på 8.000 kroner. Han fikk da også en advarsel fra utlendingsmyndighetene om at dersom han ble tatt for flere straffbare forhold, ville han bli utvist fra Norge.

Så i 2019 ble han på nytt tatt. En søndag hadde han tatt tre sekker med returnert sportsutstyr til en verdi av 19.000 kroner som sto utenfor en butikk. Han betalte boten på 5.000 kroner med en gang, men etter dette ble han også, tross protester, sendt ut av Norge med et innreiseforbud på to år.

Han klaget på vedtaket, men tapte saken både i tingretten og lagmannsretten. Nå har imidlertid Høyesterett avgjort at Utlendingsnemdas vedtak om utvisning var ugyldig. Høyesterett slår fast at de to tilfellene av tyveri var mindre alvorlige og ikke av samfunnsskadelig art.

– Det er ingen opplysninger om at A var involvert i organiserte tyverier. Det kan heller ikke legges til grunn at han var del av et kriminelt miljø eller var involvert i noen annen form for samfunnsskadelig virksomhet, skriver førstvoterende dommer Borgar Høgetveit Berg.

Han skriver videre at mannen var i ferd med å etablere seg i Norge med fast jobb, og at han hadde ordnet med skoleplass for datteren, noe som også talte mot en framtidig gjentakelsesfare.

Høyesterett har også tilkjent mannen fulle sakskostnader på til sammen 328.000 kroner.