Flere lærer norsk på jobb

Mangler de ansatte grunnleggende ferdigheter, kan virksomheten søke om midler til opplæring

938 virksomheter har søkt om til sammen 200 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter for sine ansatte. 55 prosent har søkt om muntlig norskopplæring, i kombinasjon med andre grunnleggende ferdigheter. 

– Dette viser at det er et stort behov for norskopplæring i arbeidslivet. Mye av suksessfaktoren er at opplæringen skjer på arbeidsplassen, sammen med kollegaer og med utgangspunkt i arbeidssituasjonen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Styrket ordningen
I statsbudsjettet er ordningen styrket, heter det i pressemeldingen.

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning. 31. august 2015 ble BKA utvidet til å også omfatte norskopplæring på arbeidsplassen. Bakgrunnen for utvidelsen var en kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien. Det skriver VOX, som er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, på sine hjemmesider. 

Offentlig administrasjon høyest
Antall søknader er 37 prosent flere enn ved fjorårets utlysning. Den største andelen deltakende virksomheter finner vi innen offentlig administrasjon, etterfulgt av industri, forretningsmessig tjenesteyting, bygge- og anleggsvirksomhet og overnattings- og servicevirksomhet.

– Mange opplever at opplæringen er mer relevant når den foregår i tilknytning til arbeidsplassen. Tilbakemeldinger som jeg fikk, viser at ansatte føler seg mye tryggere i deres rolle og bedre til å kommunisere på norsk etter å ha gått på BKA-kurs, sier Isaksen.