Lite forskning om diskriminering grunnet livssyn og seksuell orientering

Forsker Dag Aksnes i NIFU er en av forfatterne av en kunnskapsoversikt over forskning på likestilling og trakassering gitt ut i november 2021.
Det forskes mest på etnisk diskriminering, men lite på diskriminering på LHBTIQ, religion og livssyn, viser en kunnskapsoversikt fra NIFU over forskning på diskriminering i Norge og Norden de siste ti årene.
59Shares

– Vi har laget en systematisk kunnskapsoversikt over hva som er publisert, både vitenskapelig og ikke-vitenskapelig, om forskning på diskriminering og likestilling i Norge og Norden, forteller Dag Aksnes til Kildens nyhetsmagasin.

Aksnes er forsker i NIFU og en av forfatterne av en kunnskapsoversikt over forskning på likestilling og trakassering som kom ut i november 2021.

– Rapporten er inndelt i kapitler om forskningen på diskriminering på grunn av etnisitet; kjønn, graviditet og foreldreskap; alder; funksjonsnedsettelse; seksuell orientering og kjønnsidentitet; religion; interseksjonalitet og multippel diskriminering, forteller han.

Mest forskning på etnisk diskriminering 

Et viktig funn er at etnisk diskriminering er klart mest forsket på både i Norge og Norden.

– Rundt 40 prosent av publikasjonene vi kartla handlet om forskning på etnisk diskriminering, påpeker Aksnes.

Ny handlingsplan

Bakgrunnen for å bestille rapporten var at det er store utfordringer på dette feltet i samfunnet samtidig som det er lite kunnskap, ifølge Statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet.

Haugsbakken forteller at departementet allerede er i gang med å lage en ny handlingsplan for LHBTIQ som skal legges fram i år.

– I tillegg gjennomfører vi blant annet jevnlige levekårsundersøkelser, livskvalitetsundersøkelser og holdningsundersøkelser. Vi arbeider også for å øke kunnskapen om skeive med minoritetsbakgrunn, som nasjonale minoriteter, personer med samisk bakgrunn og personer med innvandrerbakgrunn, sier hun.