Forskere frempeker utfordringer for å få ukrainere i jobb

Forsker Tone Liodden ved NIBR har sammen med Anne Balke Staver kartlagt utfodringene for ukrainske flyktninger på arbeidsmarkedet.
Foto: oslomet.no
Ukrainske flyktninger kommer nå til Norge og skal ut i arbeidslivet. Forskere peker på flere hindringer de kan møte på veien.
441Shares

Tone Liodden og Anne Balke Staver, forskere ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR,har frempekt fem utfordringer for å få denne gruppen i jobb, ifølge oslomet.no.

  • Norskkunnskaper: Mange norsklærere og andre med praktisk erfaring i feltet har uttrykt bekymring for hvorvidt det er realistisk for flyktninger å komme opp på et tilstrekkelig godt norsknivå i løpet av et forkortet introduksjonsløp, et såkalt «hurtigspor».
  • Få ufaglærte jobber: I det norske arbeidsmarkedet krever de fleste jobber formelle kvalifikasjoner. Det er relativt få stillinger for ufaglærte arbeidssøkere.
  • Midlertidighet: Det vil ta lang tid før ukrainere som ønsker det, får permanent opphold i Norge. Midlertidighet kan skape uro og utrygghet og påvirke integrering negativt.
  • Godkjenning av utdanning: For en del ukrainere med høyere utdanning, vil det være nødvendig å få godkjent utdanningen for å kunne jobbe med yrket sitt i Norge. Slik godkjenning kan være tidkrevende og kronglete, blant annet fordi det er lite koordinering mellom de ulike aktørene som skal godkjenne utdanninger.
  • Det trengs flere kompletterende utdanninger: OsloMet er blant institusjonene som tilbyr kompletterende utdanningsløp for innvandrere som ikke har fått godkjent utdanningen i Norge, eller som trenger flere kvalifikasjoner for å delta i det norske arbeidsmarkedet. Disse ordningene bør utvides.

Jobber som krever høyt norsknivå

Forskeren peker på at faglærte jobber ofte krever et høyt norsknivå, og at gruppen med flyktninger som nå kommer trenger mer avanserte norskkunnskaper, og får mindre tid og støtte til å opparbeide seg det.

– Med ukrainerne som nå kommer, blir den nye politikken med «hurtigløp» satt på prøve. Det gjenstår å se hvordan ordningen fungerer, sier hun til oslomet.no.

Liodden peker på at det kan være en tidkrevende og kronglete prosess å få høyere utdanning godkjent i Norge.

– Det er sannsynlig at ukrainerne som kommer, har høyere utdanning enn mange andre flyktninggrupper. Det vil være en styrke med tanke på integrering i arbeidsmarkedet. For å utnytte kompetansen til ukrainere med høyere utdanning, vil det være viktig å få på plass godkjenning av utdanning fra Ukraina raskt, sier Liodden.

I et internasjonalt arbeidsmarked, og for ukrainere som vil studere videre, kan engelsk være nøkkelen til å få innpass.

– I introduksjonsprogrammet er hovedfokuset på å lære norsk. For noen ukrainere kan det i første omgang være viktigere å styrke engelske enn norske språkferdigheter. Ideelt sett bør man vurdere de individuelle omstendighetene til ukrainerne som kommer for å finne ut hvilket språk man fokuserer mest på i den første fasen, sier Liodden.