-Historisk lov på integreringområdet

0Shares

Introduksjonsordningen skal være en starthjelp til nyankomne innvandrere for videre yrkes- og samfunnsdeltakelse. Arbeidslivet er den viktigste arenaen for nyankomne innvandrere for å bli en del av fellesskapet.

Målet med introduksjonsprogrammet skal være å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet. Programmet skal være heldags og helårlig og kan som hovedregel vare inntil to år.

Rett og plikt til deltakelse i et individuelt utformet program gjelder den som har behov for grunnleggende kvalifisering. De som har arbeid eller er i ordinær utdanning har i utgangspunktet verken rett eller plikt.

Den som deltar i programmet har krav på en bestemt ytelse til livsopphold, ”introduksjonsstønaden”. Stønaden er både inntekts- og utgiftsuavhengig, altså ikke behovsprøvd.

Introduksjonsstønaden er foreslått satt til to ganger folketrygdens grunnbeløp (2 G) på årsbasis, 108 340 kroner med dagens grunnbeløp. Stønaden gjøres skattepliktig. Ved ulegitimert fravær reduseres stønaden tilsvarende fraværet. Alle som deltar i introduksjonsprogram vil kunne bli omfattet av Husbankens bostøtteordning.

Regjeringen foreslår at loven trer i kraft 1. september 2003.