Norsk barnevern tema på møte for utenlandske diplomater

 

Formålet med møtet var å informere om hvordan det norske barnevernet jobber. Det ble også opplyst om to konkrete endringer som vil styrke samarbeidet med andre land i barnevernssaker.

– Jeg er glad for å møte representanter fra de ulike ambassadene. Det å ha en god dialog med utenlandske myndigheter er viktig for oss, og bakgrunnen for møtet var å informere utenlandske ambassader om hvordan det norske barnevernet fungerer, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Fokus på samarbeid over landegrensene
Konvensjonen legger til rette for samarbeid og informasjonsutveksling mellom konvensjonsstater i foreldrekonflikter og barnevernsaker på tvers av landegrenser. Hver stat utpeker en sentralmyndighet som har en nøkkelrolle i det løpende samarbeidet om enkeltsaker etter konvensjonen. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) er utpekt som sentralmyndighet. Konvensjonen har over 40 tilsluttede medlemmer, inkludert alle EU-landene.

Barne- og likestillingsdepartementet har også utgitt retningslinjer til kommunene om hvordan de skal håndtere barnevernssaker der barn har tilknytning til flere land. Det skal gjøre det enklere for barnevernet å vite hvordan de skal gå fram i slike saker. Blant annet fremgår det av retningslinjene at barneverntjenesten alltid skal forsøke å kontakte barnets familie i utlandet før de starter en sak om omsorgsovertakelse.

Klikk her for å lese statsråd Hornes innlegg.