60 prosent av innvandrere i arbeid

59,3 prosent av førstegenerasjonsinnvandrere var i arbeid 4. kvartal 2001 ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Sysselsettingen i hele befolkningen var på 70,9 prosent.

Førstegenerasjonsinnvandrere fra land som Chile og Filippinene en sysselsetting på henholdsvis 66,8 og 65,7 prosent – et nivå som ligger over det vi finner for innvandrere fra land som for eksempel Frankrike, Italia og Spania. Det kan også nevnes at innvandrere fra Polen, Kroatia, India og Sri Lanka hadde en sysselsetting på godt over 60 prosent og befinner seg i samme sjikt som de nevnte vestlige nasjonaliteter.

Lavest sysselsetting finner vi blant innvandrere fra Afghanistan, Somalia og Irak som hadde en sysselsetting på henholdsvis 26,9, 32,6 og 40,4 prosent. Det er grunn til å anta at den lave sysselsettingen i disse gruppene har sammenheng med relativt store andeler flyktninger med kort botid i Norge.

Personer født i Norge med ikke-vestlig familiebakgrunn har en litt annen fordeling med hensyn til visse næringsgrupper enn foreldregenerasjonen. Blant annet finner vi en relativt stor konsentrasjon innenfor Detaljhandel. 23 prosent av alle sysselsatte med denne familiebakgrunnen arbeider i denne næringen.

Flest selvstendig næringsdrivende

De næringsfordelte tallene viser et noe avvikende mønster mellom selvstendige med innvandringsbakgrunn og de tilsvarende fordelingene for selvstendig næringsdrivende i hele befolkningen med hensyn til visse næringsgrupper. Forskjellen framkommer tydeligst innenfor hotell- og restaurantnæringen der vi finner 11 prosent av alle selvstendig næringsdrivende med innvandrings- bakgrunn kontra 2 prosent av alle selvstendige på landsbasis.