Nå blir bruk av barnetolker forbudt

Ullensaker SV-gruppeleder: – Det kan oppstå konflikter i møtet mellom familiene og barnevernet, derfor er det viktig å styrke minoritets- og relasjonskompetanse i kommunen.
Foto: Sjoerd Lammers (illustrasjon)
Ifølge ny bestemmelse i forvaltningsloven skal ikke barn brukes til tolking eller annen formidling av informasjon mellom offentlige tjenesteytere og personer som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2016.
0Shares

Å bruke barn som tolk kan få uheldige konsekvenser for barnet. Et barn skal for eksempel ikke utsettes for å tolke mellom foreldre og saksbehandler i en barnevernssak, eller hos legen. Det er den offentlige tjenesteyterens ansvar å bestille tolk, skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

Samtidig er forbudet viktig for å heve kvaliteten på offentlige tjenester. Ved å bruke en kvalifisert tolk kan man unngå misforståelser, unngå å fatte vedtak basert på gal informasjon og få en mer effektiv tjenesteyting.

Forbudet må sees i sammenheng med forvaltningens alminnelige veiledningsplikt overfor alle innbyggere, og forvaltningens plikt til å påse at den enkelte sak er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak.

Bruk kvalifisert tolk!
God tilgang på tolketjenester og riktig bruk av tolk bidrar til at fagpersoner kan utføre sine arbeidsoppgaver på̊ en forsvarlig måte.

IMDi anbefaler at offentlige tjenesteytere kartlegger og legger planer for sine tolkebehov, og utvikler retningslinjer for sine tolketjenester. Interkommunalt samarbeid, samarbeid på tvers av kommunegrenser og bruk av skjermtolking kan gjøre det lettere å bruke kvalifiserte tolker.

(Kilde: IMDi)