Sentrum-venstre slår et slag for integreringen

Felles samling for integreringspolitikken: (f.v) Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp), Sveinung Rotevatn (Venstre), Bård Vegar Solhjell (SV), Agenda-leder Marte Gerhardsen, Krfs Dagrun Eriksen og Arbeiderpartiets Jette Christensen på plass på Agendas kontorer under dagens lansering av integeringsrapporten "Ti bud for bedre integrering".
Foto: Claudio Castello
Strengere krav til trossamfunn, fokus på fellesverdier for å unngå parallellsamfunn, ogg et mer åpent arbeidsmarked for nyankomne. 

Slik vil et utvalg av partipolitikere på sentrum- og venstresiden fremme integreringen med sine Ti bud for bedre integrering. En rapport som ble lansert tidligere i dag på Agendas lokaler i Oslo.

– Vi er stolte og glade over å ha fått dette til. Vi ser dette som et skritt i riktig retning, sa Agenda-leder Marte Gerhardsen under lanseringen.

SVs Bård Vegar Solhjell mente på sin side at integreringspolitikk kommer til å dominere norsk og europeisk politisk debatt i de neste tiårene.

– Valg kommer til bli vunnet på integrering, og debatter rundt dette vil være enormt viktige når det norske, og andre lands samfunn blir stadig mer mangfoldige. Av den grunn er det helt avgjørende å ha svar på dette temaet. 

 Må få lov til å yte
Videre mente han at det er to kjerneidéer som har preget utvalgets arbeid med rapporten:

– En av disse er at verdifellesskapet må stå sterkere i et mangfoldig samfunn. Det andre er at integrering, og da særlig integreringen inn i det norske arbeidslivet må skje så fort som mulig. Skal man yte, så må man få lov og anledning til å yte.

Venstres Sveinung Rotevatn fremhevet viktigheten av en introduksjonsprogram for nyankomne, men at denne må bli mer arbeidsrettet.

– Et alternativ er at VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) får mer ansvar og nye retningslinjer, slik at yrkesintegreringen foregår mer effektivt.

God og effektiv bosetning
Senterpartiets Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim fremhevet at man i rapporten har blant annet fokus på rask bosetning, og god lokal forankring.

– Særlig når det gjelder enslige mindreårige har bosetningen gått altfor sakte. Vi foreslår også økt bruk av selvbosetning, i samarbeid med kommunene.

Ut mot parallellsamfunnene
Krfs Dagrun Eriksen snakket på sin side mye om verdier, og viktigheten av disse.

– Likestilling, åpenhet solidaritet og samfunnsdeltakelse er viktige pillarer i det norske demokratiet. Dette må læres og formidles, spesielt ettersom mange av de nyankomne kommer fra samfunn som ikke preges av åpenhet, men av splittelse og konflikter, og hvor ordensmakt og politikerne ikke er jobber for vanlige folks beste.

For å stramme inn på parallellsamfunn og utenforskap foreslås det både små og større grep.

– Religiøse ledere må kjenne det norske samfunnet og det norske språket. Kjønnsdelt svømmeundervisning og barnehijab vil vi blant annet jobbe imot, siden skolen skal være en arena for formidle integrering. Folk må få muligheten til å bli en del av det nye norske mangfoldige samfunnet.

Her er de ti budene for bedre integrering:

1. Integrering fra dag èn.
2. Rask og spredt bosetning av flytkninger.
3. Felles verdier for alle.
4. Alle må delta.
5. Bedre kvalifisering for å få innpass og utvikling i arbeidslivet.
6. Arbeidslinjen skal styrkes.
7. Bruk skolen, vår viktigste integreringsarena.
8. Bedre tilbud og tydeligere forventninger til religiøse trossamfunn.
9. Nulltoleranse for rasisme, diskriminering og hatkriminalitet.
10. Aldri parallellsamfunn.