– Regjeringens trygdekutt vil ramme innvandrerkvinner

 
Foto: Illustrasjonsfoto/UNHCR/Flickr
MiRA-Senteret mener forslag fra regjeringen dømmer flyktning- og innvandrerkvinner til evig fattigdom.

I forslaget fra regjeringen er det et ønske om i gjøre endringer i trygderegelverket, med kutt i flere velferdsordninger for flyktninger, skriver Ressurssenteret for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA-senteret) i et innlegg på deres nettside.

MiRa-Senteret mener forslagene som er lagt frem vil ramme innvandrer- og flyktningkvinner mest, da kvinnene allerede møter strenge ordninger. Innstramming av regelverket vil føre til “større økonomisk ulikhet og svekkede rettigheter for minioritetsbakgrunn”, skriver ressurssenteret videre.

Norge skal ikke bli “for attraktivt”
Forslaget legges frem som et ledd i å forhindre at Norge foretrekkes som destinasjonsland for flyktninger og innvandrere.

I høringsnotatet, utredet av Arbeids- og sosialdepartementet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, fremkommer det at forslagene kommer på grunn av det høye antallet asylsøkere og flyktninger som ankom Norge i fjor. 

Innskjerpelsene gjelder blant annet:

– Innføring av botidskrav på fem år for mottak av kontantstøtte
– Øke botidskravet fra tre til fem år for ytelser som uføretrygd, alderspensjon, arbeidsavklaringspenger og stønad til enslige forsørgere
– Fjerne alderspensjon og uføretrygd for flyktninger over 67 år, som erstattes med en supplerende stønad som er behovsprøvd og må søkes en gang i året