Ingen nåde fra tingretten

Tingrettsracer: asyladvokaten Arild Humlen har vunnet 10 av 14 saker mot UNE de siste to årene.
Foto: Wikimedia Commons
Oslo tingrett bestemte tidligere i dag at Mahad Abib Mahamud ikke får tilbake sitt norske statsborgerskap.

Tingretten konkluderer i dommen med at det er overveiende sannsynlig at Mahamud kommer fra Djibouti og at han dermed har forklart seg usant om hvem han er i 17 år. 

Utlendingsnemdas vedtak om tilbakekall av statsborgerskap er dermed kjent gyldige i dommen fra Oslo tingrett.

– Jeg trodde tvilen skulle komme meg til gode, men i denne saken kom tvilen forvaltningen til gode, sier en skuffet Mahad til TV2.

– Har forklart seg uriktig
Regjeringsadvokaten, som førte saken for UNE fikk medhold i påstanden om å opprettholde vedtak om tilbakekall av Mahads statsborgerskap. Utvisningsvedtaket og beslutningen om varig innreiseforbud til Norge står også dermed fast.

«Med sin uriktige historie har han grunnleggende brutt med den tillit som norske utlendings-myndigheter i stor grad må basere sine vedtak på», heter det i dommen.

UNE kaller på sin side dommen for “grundig og riktig”, og at man har  fått medhold i både bevisvurderingen og de juridiske vurderingene. Selv vil Mahad kjempe videre for å bli trodd.

– Jeg kommer til å anke, men jeg vil ikke befinne meg i denne galskapen lenger, og kommer til å be myndighetene om å transportere meg ut av landet til Somalia, sier Mahad til TV 2.

Bakgrunn
– Mahad Abib Mahamud kom til Norge i august 2000 uten identifikasjonspapirer og oppga at han var født i 1986.

– Fikk avslag på asylsøknad, men ble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003.

– Fikk bosetningstillatelse i Norge i 2005. Søkte i 2006 om norsk statsborgerskap, søknaden innvilget i 2008.

– Har de siste årene vært bosatt i Brumunddal med egen familie. Jobbet tidligere som bioingeniør på Ullevål sykehus.

– I april i fjor fattet Utlendingsnemnda (UNE) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud.

– 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.

– Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket. Det var først satt av tre dager til rettsaken men rettsaken ble utvidet til også fredag formiddag.

(Kilde: NTB)