Katolske og muslimske trosamfunn «tilskuddstapere»

World Islamic Missions moské på Tøyen er en av få i Oslo. Nå har også Bodø-biskopen Tor B. Jørgensen sagt seg positiv til moskébygging i egen by.
Foto: Flickr
Kulturdepartementet sendte for en uke siden et høringsforslag til nytt lovverk, og endrede tilskuddsordninger for tros- og livssynssamfunn. "Nyordningen" kan ramme muslimske og katolske trosamfunn hardest.

Høringsforslaget kan gi en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen. Kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven foreslås opphevet og erstattet av en felles lov, melder regjeringen.no.

Forslaget innebærer samordning og forenkling av lovgivningen og de lovregulerte tilskuddsordningene. Samtidig videreføres en særskilt lovgivning for Den norske kirke. 

– Forslagene som sendes på høring er i samsvar med forutsetningene i Grunnloven § 16 om at Den norske kirke skal understøttes som folkekirke. Høringsforslaget er en oppfølging av regjeringsplattformens løfte om å utarbeide en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. Å samle de tre lovene som i dag finnes på feltet i én felles lov vil i seg selv være et vesentlig grep for forenkling og likebehandling, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til regjeringen.no.

Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Alderskrav
I høringsnotatet fremsettes det krav om at det er kun medlemmer over 15 år som skal telle i beregningen av støtte, og at trossamfunnet må ha over 500 registrerte medlemmer. Alt dette for å ha en bedre kontroll på hvem som får, og hvor mye det gis i støtte.

Hvis kravet om 15 år godtas, vil det ramme ulike trossamfunn ulikt. Oversikten viser at de største islamske organisasjonene vil tape 2,5-3,0 millioner kroner i året. Katolikkene (herunder Oslo katolske bispedømme) vil også miste tilskuddskroner.

Nettavisens Gunnar Stravrum kommenterer høringsforslaget på følgende vis:

Nettavisen mener at forslagene til innstramming er små skritt i riktig retning. Men det store spørsmålet er hvorfor staten i det hele tatt skal subisidere troende med milliarder av kroner, skriver han.