– Et mer effektivt bortvisningsregelverk

Sylvi Listhaug har en guffen retorikk, mener forfatteren av innlegget.
Foto: Torbjørn Tandberg
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre regelverket for bortvisning av asylsøkere som har fått avslag.

Forslaget fra departementet innebærer at det inntas én felles bortvisningshjemmel i et nytt ledd i utlendingsloven § 17 for alle saker hvor en utlending har fått avslag på søknad om beskyttelse etter § 28, og heller ikke har fått oppholdstillatelse etter § 38. 

Forslaget er ment å forenkle og effektivisere saksbehandlingen i asylsaker, og høringsfristen i saken er 30. april. 

– I dag må utlendingsmyndighetene gjøre en del ekstravurderinger som ikke har betydning for asylsaken for å kunne fatte et vedtak om bortvisning. Det fører til at saksbehandlingen tar lenger tid. Det er helt unødvendig. Ved å forenkle regelverket slik som vi nå foreslår, kan saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda effektiviseres sammenliknet med i dag, sier justis-, beredskap- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) til regjeringen.no.

Sparer saksbehandlingsutgifter
UDI antar at tiden de bruker på vurderinger knyttet til tilleggsvedtak og registreringer, utgjør en fjerdedel av den totale tidsbruken til vedtaksfattingen i for eksempel en Dublin-sak.

– Ved å forenkle regelverket kan saksbehandlerne bruke mindre tid per sak, tid som kan brukes til å behandle flere tilsvarende saker i det samme tidsrommet. Dette fører til sparte saksbehandlingsutgifter, og bedre ressursutnyttelse i forvaltningen, sier statsråden.

Klikk her for å lese endringsforslaget