Flere muslimske kvinner utsatt for hatkriminalitet

42 flere saker har IMDis Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse registrert i 2014 kontra året før vise nye tall. Veldig mange av sakene handler om voldsutøvelse (Foto: Illustrasjon).
Foto: Alyssa L. Miller
198 forhold ble klassifisert som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt i løpet 2017. Stadig flere av anmeldelsen går på religionstilhørighet, og flere kvinner er involvert som både utsatte, og som gjerningspersoner.

Fremdeles er det flest forhold på etnisitet, så religion, seksuell orientering og kjønnsidentitet, og  funksjonsevne, går det frem i Oslo-politiets nyeste rapport om hatkriminalitet.

Særlig er det et forhold som bekymrer, nemlig flere angrep på “synlig muslimske kvinner”.

– Største økning ser vi blant kvinnelige fornærmede i kategorien religion, og da mer spesifikt islam. Det er også slik at distriktet har flere anmeldelser enn tidligere i kategorien nedsatt funksjonsevne, kommer det frem i rapporten.

Antall anmeldelser er imidlertid så få at det er umulig å si noe om trender.

– I 2016 var det en nedgang i religiøst motivert hatkrim, i 2017 er det en oppgang. Tilsvarende var det en oppgang på etnisk motivert hatkrim i 2016. Dette er fremdeles den klart største kategorien med 104 forhold, men andelen er synkende sammenlignet med 2016. Dette skyldes sannsynligvis at kategoriene religion og etnisitet ofte går i hverandre.

Flere kvinner som hater
Ifølge statistikken er det fremdeles flest voksne menn både blant fornærmede og mistenkt/siktet/domfelte, men kvinneandelen er økende i begge gruppene.

– Svært få barn er involvert i anmeldte hatkrimsaker i Oslo, i 2017 utgjorde de kun 4 % av de fornærmede. Det er svært få anmeldelser av hatkrim på nett/sosiale medier. Her er det grunn til å anta store mørketall. De aller fleste anmeldte hatkrimforhold skjer ansikt-til-ansikt.

– Statistikk som bekrefter
Rådgiver i Antirasistisk senter, Shoaib Sultan, sier til Utrop at tallene bekrefter mange av antakelsene man har hatt om hatkriminalitet i Oslo.

– For oss er det interessant å se at det er kvinner, spesielt de som synlig identifiseres som muslimer, som ofte er ofre. Vi ser en bekreftelse gjennom de historiene vi ser og vårt eget inntrykk av dette, sier Sultan.

 
Foto : Sunniva Lind Høverstad

Som samtidig maner om at man skal være forsiktige til å trekke generelle linjer.

– Tallene er dog for små til at man kan si noe om trender, og det handler jo også om mer fokus som forhåpentligvis fører til flere anmeldelser.

Sultan og senteret håper og tror at politiet tar dette fenomenet på dypeste alvor.

– Hatkriminalitet, uansett bakgrunnen for hatet, er et problem vi må bekjempe. Vi er glade for at Oslopolitiet synes å ha et godt fokus på dette.