Filmfestival i fare

Festivalsjef i Abloom, Faridah S. Nabanggala, sier Ablooms arbeid har blitt nedprioritert av Bufdir.
Foto: Abloom
Gjennomføringen av Abloom filmfestival står i fare, skriver organisasjonen i en pressemelding.
0Shares

Filmfestival arrangeres hvert år i uke 47 i Oslo og har et spesielt fokus på minoritetsspråklige barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Årets tema er “Idrett -og trivsel for alle!”

– Vi mener det er på høy tid at alle barn og unge får tilgang til idrett – og opplever å bli helt inkludert både i idrettslag og samfunnet rundt. Gjennom en mangfoldig filmkultur ønsker vi å skape mangfold også i idretten, ifølge festivalen.

Føler seg nedprioritert

Nå kan en vanskelig tildelingssituasjon gå utover gjennomføringen, mener festivaldirektør Faridah S. Nabanggala.

– Ablooms arbeid har blitt nedprioritert av Bufdir og vi krever å vite hvorfor. Hva slags fremtid beveger vi oss i? Hvem skal ta vare på de mest sårbare, nemlig minoriteter med funksjonsnedsettelse og deres pårørende.  Uansett hva som skal skje med vår økonomi så skal vi ikke gi oss før alle barn og unge med funksjonsnedsettelse har blitt sett, verdsatt og hørt, sier hun i en pressemelding.

Videre viser hun til konskvensene av en eventuell nedprioritering.

Integrering av sårbare grupper (doble og triple minoriteter) står i fare. Dette vil få økonomiske konsekvenser, siden Abloom er avhengig av midler for å kunne gjennomføre tiltaket på nasjonalt nivå og gi gratis tilgang.

Tildeler etter kriterier

Terje Grytten, avdelingsdirektør i Bufdir, skriver til Utrop at bevilgningen er på totalt 30 440 000 kroner i 2023. Øremerkede midler til navngitte tilskuddsmottakere var i 2023 på kr 15 700 000.

– Flere tilskuddsmottakere fikk i 2022 flerårig tilskudd til gode prosjekter som også gjelder for tilskuddsåret 2023 (flerårig tilskuddsordning). Av bevilgningen går kr 4.911.000 til disse prosjektene. Etter øremerkede og flerårige tilskudd var det kr 9.829.000 disponibelt til fordeling til nye prosjekter i 2023.

Grytten skriver videre at i år kom det inn 78 søknader om tilskudd på totalt 40.087.696 kroner, og at det dermed er søkt om 30 258 696 kroner mer enn disponibelt.

– Bufdir har funnet rom for å innvilge 16 av disse 78 søknadene. I vurderingene av årets søknader har vi lagt vekt på søknader av høy kvalitet, med god gjennomføringsevne, at finansieringsplanen er realistisk og at prosjektet har klare målsetninger for å bedre levekårene til personer med funksjonsnedsettelse.

Søknaden må tilfredsstille minst ett av de årlige prioriteringskriteriene i utlysningsteksten.

– Et av kriteriene er iltak som bidrar til kunnskap og bevisstgjøring rundt CRPD (FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne). En annen er tiltak som bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse i utdanning, arbeid og/eller kultur og idrett.