– Osloskolen ser ut til å bryte opplæringsloven

Siavash Mobasheri i Rødt Oslo mener morsmålsundervisningen nedprioriteres.
Selv om Oslo er den byen i landet med flest minoritetsspråklige elever gjenspeiles ikke dette i tilbudet som gis elevene, mener Rødt-politiker.

Siavash Mobasheri i Rødt Oslo sier seg bekymret i vedtaket om at andelen elever som har fått vedtak om morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagstøtte har sunket dramatisk.

– I dag er det knapt noen elever som får morsmålsopplæring i Osloskolen, til tross for at vi vet hvor viktig morsmålet er for å sikre god språkutvikling, og for å bygge tilhørighet og stolthet over egen bakgrunn. I den samme perioden har også tospråklig fagstøtte blitt nesten helt borte. Elever med få år i Norge blir overlatt til seg selv i teorifagene, selv om fagstøtte på morsmålet kunne hjulpet mange til å henge med i undervisningen.

Forsvant under borgerlig Oslo-styre

Han viser til at morsmålsopplæring forsvant under det gamle borgerlige styret i hovedstaden.

– Vi har ikke klart å finne politiske vedtak eller målsetninger som begrunner hvorfor Oslo kommune ikke ser ut til å følge opplæringslovens § 2.8. Rasering av tilbudet startet i 1991 da bystyret vedtok å fjerne morsmålsundervisningen. Vedtaket ble støttet av Høyre, Frp og deler av Arbeiderpartiet.

Videre viser han til at situasjonen i Trondheim og Bergen er en helt annen.

– Her har en stor andel av elevene både vedtak om morsmålsopplæring og tospråklig fagstøtte.

Ser det som personlig og politisk

Overfor Utrop sier lokalpolitikeren at han ser dette som en personlig og politisk sak.

– Som guttunge hadde jeg ikke morsmålsopplæring, slik mange andre i min generasjon heller ikke hadde. For mange av oss har dette medført til utfordringer når det gjelder språkutvikling og tapt tilhørighet til kulturen fra hjemlandet. I verste fall har det betydd at barn og unge ikke kan kommunisere med familiemedlemmer. Jeg ser dette som et problem, som ikke har vært diskutert i Oslo-politikken i mange år.

– Har du som Oslo Rødt-politiker forsøkt å snakke med de andre partiene om hvorfor denne saken nedprioriteres?

– Ikke inntil vi nå fremmet dette forslaget. Jeg tenker dette vil åpne mulighetene for diskusjon. For oss er det helt klart ønskelig å løfte dette opp, og utfordre partiene som er opptatt av mangfold i Oslo.

Viktig tilbud

Formålet videre, ifølge Rødt-politikeren, er å få tilbake mormålundervisningen.

– Under valgkampen er dette et krav vi kommer til å stille til de andre partiene.

For han er det viktig å ha fokus på skolebarns og foreldres interesser.

– Jeg har snakket med veldig mange med annen bakgrunn, særlig foreldre som har barn i Osloskolen, og barn som har gått i skolen, som ikke har fått tilbud om morsmålsopplæring. Flesteparten kan bekrefte de samme erfaringene som jeg hadde som skoleelev.

Mobasheri merker at behovet er stort, samtidig er det også begrensninger.

– Veldig mange foreldre har heller ikke tid eller kompetanse til å drive med “egen” morsmålsundervisning. Hvordan skal de gjøre det når mange av de selv ikke kan sitt opprinnelseslands språk godt nok? Noen foreldre har nesten ingen utdannelsesnivå. Jeg frykter vi kan få et skille mellom foreldre som kan betale for privat undervisning, og foreldre som ikke kan betale.

Støtter forslaget

Thomas Valås, kontaktperson grunnskole i Utdanningsforbundet Oslo, stiller seg positive til Oslo Rødts forslag.

– Utdanningsforbundet Oslo ønsker et likeverdig opplæringstilbud for alle innbyggere i Oslo, uavhengig av bosted og bakgrunn. Vi støtter derfor alle initiativ som ønsker å styrke barn og elevers rett til morsmålsopplæring i henhold til Oppl.lov § 2.8. Våre medlemmer ser daglig konsekvensene av mangelfull tospråklig opplæring – det handler om å koble på og gi muligheten til å bli en del av fellesskapet.

Går under retten til særskilt språkopplæring

– Kan bedre satsing på morsmål hjelpe elevene?

– Selvsagt. Her er forskningen utvetydig. Utgangspunktet for å lykkes som tospråklig er å mestre sitt eget morsmål. Det gir de beste forutsetningene for å koble på et nytt språk.

– Hva ville Utdanningsforbundet selv foreslått som tiltak til morsmålsopplæring?

– I forslaget til ny Opplæringslov gjeldende fra august 2024 er retten til særskilt språkopplæring bevart. Et godt utgangspunkt for Oslo vil være å gi et tilbud til barn og unge i tråd med lovteksten:

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

FAKTA

Særskilt språkopplæring kan i tillegg til særskilt norskopplæring være tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Hva slags type særskilt språkopplæring eleven skal få tilbud om, må fattes i et enkeltvedtak.

(Kilde: OsloMet)

Morsmålsopplæring er et krav for elever som etter kartlegging viser at de har for svake norskferdigheter til å følge ordinær læreplan i norsk. Elevene har rett til opplæring etter Opplæringsloven § 2-8. Dette innebærer særskilt norskopplæring, og om nødvendig morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

(Kilde: Norsk Wikipedia)