Innvandring har presset fattige nordmenn ut av jobber

Forholdene på norske byggearbeidsplasser blir stadig mer preget av innleie. Nå vil Ap sette en stopper for dette (Foto: Illustrasjon).
Foto: Claudio Castello
En ny rapport fra Frisch-senteret hevder den historisk høye innvandringen til Norge har svekket jobbmulighetene for norskfødte som er vokst opp i fattige familier.

– Våre funn viser at svaret på dette spørsmålet er et klart «ja», skriver forskerne ved Frisch-senteret i rapporten «Immigrasjon og sosial mobilitet» omtalt av Aftenposten.

Innvandringen fra lavinntektsland har økt forskjellene i sysselsetting mellom de med lavere inntekt og dem fra middelklassen. Det er også blitt større forskjeller i inntekt.

– Vi ser at innvandringen forklarer hvorfor nordmenn som er vokst opp i fattige familier, har sakket akterut inntektsmessig i forhold til andre grupper, sier Knut Røed ved Frisch-senteret.

Flere innvandrere i jobb
Rapporten viser at innvandrernes andel i den voksne befolkningen i Norge økte fra fem til 18 prosent fra 1992 til 2016.

Innvandrere fra lavinntektsland som kom i arbeid, begynte i stor grad å jobbe i yrker som tidligere var dominert av norskfødte fra lavere sosiale lag.

For norskfødte fra de 20 prosent fattigste hjemmene falt sysselsettingen med over 3,2 prosentpoeng i aldersgruppen 33 til 36 år, sammenlignet med middelklassen.