Nygammel innvandringspolitikk er «restriktiv light»

Ikke helt ny og radikal innvandringspolitikk, skriver kommentatoren om Granavolden-plattformen
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
En kikk på siste regjeringsplattform viser at Frp får fortsatt utøve stor innflytelse på asyl- og innvandringsfeltet. Samtidig er det interessant at samme regjering gir EU lov til en eventuell relokalisering av kvoteflytninger.

Firepartiregjeringens politikk på innvandrings- og integreringsområdet, skiller seg ikke nevneverdig fra tidligere blåblå og blågrønn politikk. 

Nye løsninger
 Granavoldplattformen inneholder likevel et punkt som påkaller oppmerksomhet:

…ansvaret for mennesker på flukt må deles mellom flere land. Derfor støtter regjeringen i utgangspunktet planer om et forpliktende europeisk kvotesystem som gir en permanent fordelingsmekanisme mellom alle europeiske land. 

Planene om et forpliktende europeisk kvotesystem er kanskje det største usikkerhetsmomentet.

Formuleringen uttrykker sannsynligvis et vanskelig oppnådd kompromiss mellom Krf og Frp. For førstnevnte var innvandringsfloken et problem som kunne ha bidratt til å splitte partiet i en kulturkonservativ og en liberalhumanistisk fløy. Sistnevnte parti ville ha en strammest mulig politikk.

Kjøpslåing
Jeg ser for meg at dette kan ha vært en av de forhandlingssakene som har krevd mest kjøpslåing, diskusjoner og forhandlingskløkt mellom partiene. Fullt forståelig; det handler om fremtidens Norge, hvem som skal komme hit og hvem som skal være med på fellesdugnaden for velferdssamfunnet.

Planene om et forpliktende europeisk kvotesystem er kanskje det største usikkerhetsmomentet. Som et føre-var-tiltak kan det avhjelpe til et visst punkt, men så lenge det finnes store sosiale problemer, krig, etniske konflikter og klima- og miljøutfordringer, vil folk legge ut på flukt.

Her kan Norge og denne regjeringen gå foran som et godt eksempel i å møte utfordringene, men faren er stor for at tiltakene ikke treffer. 

Kamelen
Kvotesystemet kan sees på som kamelen som Frp har godtatt å svelge, mot at partiet får beholde en restriktiv linje. Krfs humanistfløy, representert ved KrFU-leder i Akershus, Simen Bondevik, anser den fremforhandlende linjen som et sviende nederlag.

Agendas Sylo Taraku bemerker på sin Facebook-vegg motsetningen i at Frp «som forsvarer av nasjonal suverenitet i innvandringspolitikken gjennom sin dissens mot FNs migrasjonsavtale samtidig godtar at EU kan bestemme hvor mange asylsøkere/flyktninger Norge skal ta imot».

Restriktiv light
Vi kan oppsummere med at «restriktiv light»-politikken som er vedtatt i Granavolden-plattformen, er en inkarnasjon av mange års sedvane og praksis. Og at denne mest sannsynligvis vil overleve i en liknende form ved et eventuelt maktskifte om to år.

Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharakhani har påpekt behovet for strenghet og humanisme i kombinasjon. De samme tankene gjenspeiles i Tarakus bok «Innvandringsrealime». En mellomløsning et sted mellom dagens politikk og åpnere grenser.

Vi må også huske at kvotesystemet som det vises til overfor er noe på planstadiet, og ikke en endelig vedtatt linje fra EUs og FNs side overfor Norge.

Kommentarer står for forfatterens egen regning og reflekterer ikke nødvendigvis Utrops synspunkter.